Göteborgs universitet

Verksamhet

Sekretariatets verksamhet är forskningsdriven och har nationell, nordisk och internationell samverkan i fokus.

Verksamhetens övergripande syfte är att bidra till en kunskapsutveckling som främjar hållbara villkor för forskning, utbildning och arbetsliv. Sekretariatets forskare och utredare genomför forskningsöversikter, utredningar och analyser samt identifierar kunskapsluckor och forskningsbehov. Vi kommunicerar resultat från vår verksamhet och bidrar med kunskap, expert- samt processtöd inom våra kunskapsområden. Arrangemang av, och medverkan på, seminarier, dialogsamtal, nätverksträffar och konferenser är också en del av verksamheten.

Verksamhetsområden

Vår verksamhet har huvudfokus på och organiseras inom tre verksamhetsområden och ett stödområde, som sinsemellan samverkar varandra och helheten:

  • Ett hållbart arbetsliv
  • Ett fritt kunskapssamhälle
  • Ett jämlikt Norden
  • Stöd till nordisk kunskap

Vi särskiljer oss från många andra aktörer, som arbetar med frågor som rör jämställdhet, genus och arbetsliv.

Vår verksamhet är forskningsdriven, en del av Göteborgs universitet och har rollen som samarbetsorgan i Norden. Vi deltar i flera internationella samverkansprojekt och har uppdraget att vara Sveriges expertfunktion för genus och jämställdhet i European Research Area (ERA). Kombinationen och bredden av dessa olika delar särskiljer oss från många andra aktörer, som arbetar med liknande frågor.

Vi synliggör konsekvenser av genusbaserat våld och trakasserier, liksom hat och hot, mot forskare och lärare i Sverige och EU.

Därmed tydliggörs behovet av forsknings- och högskolepolitiska lösningar som säkerställer rättvisa villkor för att uppnå kvalitet i forskning och undervisning. Och för att uppnå akademisk frihet.

Vi belyser utmaningar för ett hållbart arbetsliv och utbildning.

Förändrade villkor på arbetsmarknaderna påverkar synen på kunskap och lärande. I Norden är både utbildningar och arbetsmarknad starkt könsuppdelade. Det får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner, fördelning av makt och resurser i samhället. 

Vi bidrar med perspektiv på grön omställning, hållbara livsstilar och utsatta livsvillkor.

Den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer nya krav. Hur får vi till en hållbar utveckling, som inkluderar alla? Vi bidrar med kunskap om genusbaserad utsatthet och normer om kön.

Vi samverkar inom högskole- och forskningspolitik.

Vi är en etablerad del av ett svenskt högskolepolitiskt landskap, där vår roll är att initiera, förvalta och utveckla forskningsbaserad kunskap som stärker akademiska kärnvärden: meritokrati, kollegialitet, kritiska perspektiv och akademiska friheter. I Norden och EU är vår roll att bidra med forskningsbaserad kunskap och driva policyutveckling med fokus på jämställdhet och genus i forskning.

Teman

Just nu prioriterar vi att arbeta med följande teman, som är relevanta både inom och mellan våra verksamhetsområden:

  • Forsknings- och högskolepolitik i en ny tid
  • Omställning av arbete och utbildning
  • Utsatta livsvillkor i Norden

Här nedan kan du läsa mer om våra teman och aktuella projekt vi arbetar med, inom ramen för dem. Du kan också läsa mer om vårt stöd till nordisk kunskap och våra nyheter.