Göteborgs universitet

Verksamhet

Sekretariatets verksamhet är forskningsdriven, med samverkan på nationell, nordisk och internationell nivå

Sekretariatets forskare och utredare genomför forskningsöversikter, utredningar och analyser samt identifierar kunskapsluckor och forskningsbehov. Vi använder maktkritiska analyser och stärker på så sätt kunskaper och villkor för ett fritt kunskapssamhälle, ett rättvist arbetsliv och ett jämlikt Norden. Vi kommunicerar resultat från vår verksamhet och bidrar med kunskap, expert- samt processtöd inom våra kunskapsområden. Arrangemang och medverkan på seminarier, dialogsamtal, nätverksträffar och konferenser är också en del av verksamheten.

Verksamhetsområden

Vi har tre verksamhetsområden, som samverkar sinsemellan:

  • Ett fritt kunskapssamhälle
  • Ett rättvist arbetsliv
  • Ett jämlikt Norden

Vi administrerar också tre fonder. 

Mer om oss

Vi särskiljer oss från många andra aktörer, som arbetar med frågor som rör jämställdhet, genus och arbetsliv.

Vår verksamhet är forskningsdriven, en del av Göteborgs universitet och har rollen som samarbetsorgan i Norden. Vi deltar i flera internationella samverkansprojekt och har uppdraget att vara Sveriges expertfunktion för genus och jämställdhet i European Research Area (ERA). Kombinationen och bredden av dessa olika delar särskiljer oss från många andra aktörer, som arbetar med liknande frågor.

Vi synliggör konsekvenser av genusbaserat våld och trakasserier, liksom hat och hot, mot forskare och lärare i Sverige och EU.

Därmed tydliggörs behovet av forsknings- och högskolepolitiska lösningar som säkerställer rättvisa villkor för att uppnå kvalitet i forskning och undervisning. Och för att uppnå akademisk frihet.

Vi belyser utmaningar för ett hållbart arbetsliv och utbildning.

Förändrade villkor på arbetsmarknaderna påverkar synen på kunskap och lärande. I Norden är både utbildningar och arbetsmarknad starkt könsuppdelade. Det får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner, fördelning av makt och resurser i samhället. 

Vi bidrar med perspektiv på grön omställning, hållbara livsstilar och utsatta livsvillkor.

Den gröna omställningen och den digitala utvecklingen ställer nya krav. Hur får vi till en hållbar utveckling, som inkluderar alla? Vi bidrar med kunskap om genusbaserad utsatthet och normer om kön.

Vi samverkar inom högskole- och forskningspolitik.

Vi är en etablerad del av ett svenskt högskolepolitiskt landskap, där vår roll är att initiera, förvalta och utveckla forskningsbaserad kunskap som stärker akademiska kärnvärden: meritokrati, kollegialitet, kritiska perspektiv och akademiska friheter. I Norden och EU är vår roll att bidra med forskningsbaserad kunskap och driva policyutveckling med fokus på jämställdhet och genus i forskning.