Göteborgs universitet

Internationell samverkan

Sekretariatet har mångårig erfarenhet av att delta i internationella sammanhang, där Norden och Europa är våra vanligaste arenor.

EUTOPIA

Sekretariatet är ’associative partner’ i ett stort europeiskt universitetssamarbete EUTOPIA, där Göteborgs universitet deltar. Det består av sex europeiska lärosäten med en långsiktig vision om att skapa en stark allians med fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och övrig personal. År 2050 ska en student lätt kunna förflytta sig och studera vid alla de ingående universiteten under sin utbildning, och sedan ta examen.

Arbetet inom EUTOPIA sker i sju arbetspaket, med fokus på styrning av projektet, utbildning, forskning, regional samverkan, inkludering, internationalisering samt hållbarhet. Sekretariatet är partner i det arbetspaket som har fokus på social inkludering.

GENDERACTION och Science with and for Society

GENDERACTION är ett EU-finansierat samarbete, där sekretariatet ingår som en av parterna. Med fokus på genus och FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) har Nationella sekretariatet för genusforskning här i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt, en rapport om policyutveckling inom forskning och innovation samt en serie om fem policy briefs.

Syftet är att analysera medlemsländernas framgångar i att implementera jämställdhetspolicys inom forskning och innovation samt att bidra till att utveckla genusdimensionen i EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Underlaget riktar sig till aktörer inom European Research Area (ERA) samt forskande och forskningsfinansierande organisationer i medlemsländerna.

Sekretariatet deltar i en påverkansplattform, Science with and for Society, SwafS, för att främja bland annat genusperspektiv i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Plattformen ska även stärka finansieringsmöjligheterna för svenska aktörers forskningsprojekt. Bland annat samverkar sekretariatet med flera forskare i en ansökan till Horizon 2020, kopplat till en utlysning om genusbaserat våld i högre utbildning och forskning.

Ledande forskare vid forskningsinstitutioner i nio EU-länder samverkar om denna ansökan, under ledning av ESF – European Science Foundation/Fondation Europeenne de la Science. Syftet är att utveckla ny kunskap, med fokus på prevalens (förekomst), konsekvenser och organisering av preventivt arbete.

UniSAFE

Trots omfattningen, den politiska betydelsen och det växande intresset för akademin är genusbaserat våld i forskningsorganisationer till stor del underrapporterat och outforskat. Utan tillräcklig kunskap, infrastruktur, åtgärder och aktiviteter på plats inom akademin är det svårt att helt förhindra, skydda eller lagföra.

UniSAFE är ett EU-finansierat projekt som syftar till att producera bättre kunskap om genusbaserat våld och sexuella trakasserier i forskningsorganisationer och att översätta denna kunskap till operativa verktyg för högre utbildning, forskningsorganisationer och beslutsfattare.

Under tre år kommer UniSAFE att tillhandahålla uppdaterade, robusta och pålitliga kvantitativa och kvalitativa data om genusbaserat våld och sexuella trakasserier, inklusive nyligen framväxande former av våld, vid universitet och forskningsorganisationer.

Forskning och uppsökande aktiviteter riktade till forskare, intressenter och beslutsfattare kommer att genomföras över hela EU under tre år. Projektet kommer att analysera mekanismerna för genusbaserat våld och sexuella trakasserier på tre olika nivåer, med hjälp av en holistisk forskningsmodell. Denna fördjupade kunskap om befintliga problem, nuvarande och framtida prioriteringar kommer att resultera i en operativ verktygslåda och rekommendationer för att minska genussbaserat våld och sexuella trakasserier inom det europeiska akademiska och forskningsområdet.

UniSAFE består av ett tvärvetenskapligt konsortium med nio europeiska partner. Flera forskare vid Nationella sekretariatet för genusforskning ingår i det svenska teamet, som leds av Örebro universitet, och bidrar med forskningsexpertis om genussbaserat våld och sexuella trakasserier till två huvuduppgifter:

  • Att utveckla en undersökning om prevalens och effekter, som omfattar 45 forskningsorganisationer (med 450 000 respondenter) i 15 EU-medlemsstater
  • Att genomföra en forskningsanalys av aktuell politik för området i EU27