Göteborgs universitet

Internationell samverkan

Sekretariatet har mångårig erfarenhet av att delta i internationella sammanhang, där Norden och Europa är våra vanligaste arenor. Vi deltar i flera internationella samverkansprojekt och har uppdraget att vara Sveriges expertfunktion för genus och jämställdhet i European Research Area (ERA).

GENDERACTIONPlus och Science with and for Society

GENDERACTIONPlus är ett EU-finansierat samarbete, där sekretariatet ingår som en av parterna. I projektet samordnar Nationella sekretariatet för genusforskning policyutveckling kring genusbaserat våld och trakasserier inom det europeiska forskningsområdet. Det görs genom att samla in relevant forskning och analysera situationen i EU:s medlemsstater.  Här kan du läsa mer om projektet på vår webbplats 

Sekretariatet deltar i en påverkansplattform, Science with and for Society, SwafS, för att främja bland annat genusperspektiv i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Plattformen ska även stärka finansieringsmöjligheterna för svenska aktörers forskningsprojekt. Bland annat samverkar sekretariatet med flera forskare i en ansökan till Horizon 2020, kopplat till en utlysning om genusbaserat våld i högre utbildning och forskning.

Ledande forskare vid forskningsinstitutioner i nio EU-länder samverkar om denna ansökan, under ledning av ESF – European Science Foundation/Fondation Europeenne de la Science. Syftet är att utveckla ny kunskap, med fokus på prevalens (förekomst), konsekvenser och organisering av preventivt arbete.

UniSAFE

Trots omfattningen, den politiska betydelsen och det växande intresset för akademin är genusbaserat våld i forskningsorganisationer till stor del underrapporterat och outforskat. Utan tillräcklig kunskap, infrastruktur, åtgärder och aktiviteter på plats inom akademin är det svårt att helt förhindra, skydda eller lagföra.

UniSAFE är ett EU-finansierat projekt som syftar till att producera bättre kunskap om genusbaserat våld och sexuella trakasserier i forskningsorganisationer och att översätta denna kunskap till operativa verktyg för högre utbildning, forskningsorganisationer och beslutsfattare. 

UniSAFE  består av ett  tvärvetenskapligt konsortium med nio europeiska partner. Flera forskare vid Nationella sekretariatet för genusforskning ingår i det svenska teamet, som leds av Göteborgs universitet. Här kan du läsa mer om projektet på vår webbplats

SUPPORTER

Högre utbildning inom idrott och idrottsinstitutioner karaktäriseras av ojämställda villkor och utbredd problematik kring genusbaserad utsatthet, rasism och homofobi. SUPPORTER (Securing Sports Education Through Innovative and Inclusive Gender Equality Plans) är ett EU-projekt finansierat under Horizon-Widera 2022.

Vi samverkar med elva parter i Europa. Här kan du läsa mer om projektet på vår webbplats