Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Internationell samverkan

Sekretariatet har mångårig erfarenhet av att delta i internationella sammanhang, där Norden och Europa är våra vanligaste arenor.

EUTOPIA

Sekretariatet är ’associative partner’ i ett stort europeiskt universitetssamarbete EUTOPIA, där Göteborgs universitet deltar. Det består av sex europeiska lärosäten med en långsiktig vision om att skapa en stark allians med fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och övrig personal. År 2050 ska en student lätt kunna förflytta sig och studera vid alla de ingående universiteten under sin utbildning, och sedan ta examen.

Arbetet inom EUTOPIA sker i sju arbetspaket, med fokus på styrning av projektet, utbildning, forskning, regional samverkan, inkludering, internationalisering samt hållbarhet. Sekretariatet är partner i det arbetspaket som har fokus på social inkludering.

GENDERACTION och Science with and for Society

GENDERACTION är ett EU-finansierat samarbete med syftet att jämställdhetsintegrera forskningsfinansieringen i ett antal EU-länder, där sekretariatet ingår som en av parterna. Inom ramen för projektet arbetar sekretariatet bland annat med att ta fram en forskningsöversikt och ett antal policy briefs om hållbarhet och genus, riktade till aktörer inom European Research Area (ERA) samt forskande och forskningsfinansierande organisationer i medlemsländerna. Genderaction ska också bidra till att utveckla genusdimensionen i EU:s nya forskningsprogram Horisont Europa.

Sekretariatet deltar i en påverkansplattform, Science with and for Society, SwafS, för att främja bland annat genusperspektiv i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Plattformen ska även stärka finansieringsmöjligheterna för svenska aktörers forskningsprojekt. Bland annat samverkar sekretariatet med flera forskare i en ansökan till Horizon 2020, kopplat till en utlysning om genusbaserat våld i högre utbildning och forskning.

Ledande forskare vid forskningsinstitutioner i nio EU-länder samverkar om denna ansökan, under ledning av ESF – European Science Foundation/Fondation Europeenne de la Science. Syftet är att utveckla ny kunskap, med fokus på prevalens (förekomst), konsekvenser och organisering av preventivt arbete.