Göteborgs universitet

Om oss

Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv.

Vi möter globala samhällsutmaningar

med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Vår verksamhet sker i samverkan med och på uppdrag av olika aktörer på nationell, nordisk och internationell nivå. På sekretariatet arbetar omkring tjugo personer med kompetens inom bland annat forskning, utredning och analys, samordning, samverkan, kommunikation och projektledning. Flera av sekretariatets utredare är disputerade och har expertis inom fält som arbetsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, filosofi och pedagogiskt arbete. Våra medarbetare har erfarenhet av att medverka i olika samverkansprojekt för nationella, nordiska och europeiska uppdragsgivare.

Organisering

Sedan 1998 är vi en nationell enhet vid Göteborgs universitet. Ett av våra uppdrag är att med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning inom universitets-och högskolesektorn. Successivt har vi utvecklats till ett kunskapsnav med en förstärkt samverkansroll.

Sekretariatet rapporterar till rektor och samverkar med övriga nationella enheter inom universitetet. Arbetet leds av en föreståndare och en biträdande föreståndare. Föreståndarna beslutar gemensamt om verksamhetens utförande samt fördelning av arbetsuppgifter och roller.

En stor del av vår nordiska verksamhet sker inom ramen för NIKK – Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat vid sekretariatet på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna sedan 2012. Inom uppdraget sammanställer och förmedlar sekretariatet forskning, politik, kunskap och praxis på jämställdhetsområdet, utifrån ett nordiskt och jämförande perspektiv.

Vi använder och utvecklar olika vetenskapliga perspektiv och metoder i verksamheten, med utgångspunkt från internationell forskning om genus, makt och hållbarhet. Samarbete med andra forskare och expertorganisationer stärker vår kunskapsproduktion, samverkan och kommunikation.