Göteborgs universitet

Samverkan

Nationell, nordisk och internationell samverkan är en viktig del av sekretariatets verksamhet.

För att möta globala samhällsutmaningar behövs beprövad kunskap. Genom samverkan bidrar vi med forskningsdriven kunskap om makt, genus och hållbara villkor. Vi deltar i nätverk, allianser och konsortier där vår kunskap är efterfrågad. Där bidrar vi med kunskap i expertgrupper, på konferenser och i rådgivande organ. Vi bistår också med expertstöd i samverkansuppdrag och genomför komparativa analyser, systematiska forskningsöversikter och forskningsprojekt.

Är du intresserad av att samverka med oss?

Sekretariatet har mångårig erfarenhet av forskning och analys av hållbara villkor för forskning, utbildning och arbetsliv. Den expertis vi har byggt upp gör att vi har möjlighet att ta oss an uppdrag och initiera samverkansprojekt. Vi kan också erbjuda stöd och inspel i pågående processer hos våra samverkansparter.

Välkommen att kontakta föreståndare Fredrik Bondestam, fil dr sociologi, för dialog om vad våra verksamheter skulle kunna genomföra tillsammans.

Vi särskiljer oss från många andra aktörer, som arbetar med frågor som rör jämställdhet, genus och arbetsliv.
Vår verksamhet är forskningsdriven, en del av Göteborgs universitet och har rollen som samarbetsorgan i Norden. Vi deltar i flera internationella samverkansprojekt och har uppdraget att vara Sveriges expertfunktion för genus och jämställdhet i European Research Area (ERA). Kombinationen och bredden av dessa olika delar särskiljer oss från många andra aktörer, som arbetar med liknande frågor.

Vi samverkar inom högskole- och forskningspolitik.
Vi är en etablerad del av ett svenskt högskolepolitiskt landskap, där vår roll är att initiera, förvalta och utveckla forskningsbaserad kunskap som stärker akademiska kärnvärden: meritokrati, kollegialitet, kritiska perspektiv och akademiska friheter. I Norden och EU är vår roll att bidra med forskningsbaserad kunskap och driva policyutveckling med fokus på jämställdhet och genus i forskning.

Vi har mångårig erfarenhet av samverkan i nationella, nordiska och internationella sammanhang.
Vi deltar i nätverk, allianser och konsortier där vår kunskap är efterfrågad. Där bidrar vi med kunskap i expertgrupper, på konferenser och i rådgivande organ. Vi bistår också med expertstöd i samverkansuppdrag och genomför komparativa analyser, systematiska forskningsöversikter och forskningsprojekt.

Våra medarbetare har erfarenhet av att medverka i olika samverkansprojekt för nationella, nordiska och europeiska uppdragsgivare.
På sekretariatet arbetar personer med kompetens inom bland annat forskning, utredning och analys, samordning, samverkan, kommunikation och projektledning. Flera av sekretariatets utredare är disputerade och har expertis inom fält som arbetsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, filosofi och pedagogiskt arbete.

Genom samverkan kopplar vi samman relevanta aktörer på nationell, nordisk och internationell nivå.
Vår nationellt och nordiskt utvecklade kunskap kommer till direkt användning och fördjupas i ett europeiskt sammanhang. Vi deltar i flera internationella samverkansprojekt och har en tilldelad roll som nationell expertorganisation för jämställdhet och genus i European Research Area, ERA. Genom samverkan utvecklar vi både vår egen och våra samverkansparters verksamhet. 

Vi synliggör våra samverkansparter och resultatet av vår samverkan.  
Vi samråder med våra samverkansparter om hur vi förmedlar resultaten av vår samverkan. Vi synliggör våra samverkansparter och vår samverkan i nationella, nordiska och internationella sammanhang. På detta sätt ökar vi också genomslaget för den kunskap som vår samverkan resulterar i.