Göteborgs universitet
Länkstig

Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet

Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer.

Samtidigt finns stora kunskapsluckor när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer. För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig. 

Mot denna bakgrund har Nordiska ministerrådet beslutat om en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Samarbetssektorer är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. 
 
Under 2021-2023 administrerar NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, denna forskningssatsning på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Satsningen har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier och -jämförelser. Utlysning av forskningsmedel har skett i två omgångar under 2021. 

En konferens för satsningen kommer att hållas den 30 oktober 2023 i Oslo: Nordic Conference: Prevent and Intervene - Ending Sexual Harassment at Work

NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, som är placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Vi samverkar med
Nordiska rådet, Ämbetsmannakommittén för jämställdhet vid Nordiska ministerrådet, de forskare som finansierats inom ramen för programmet.