Göteborgs universitet

Hälsa och rehabilitering

Vid sektionen för hälsa och rehabilitering bedriver vi utbildning och forskning inom arbetsterapi, audiologi, fysioterapi och logopedi.

Forskarutbildning

Vid sektionen är cirka 30 doktorander inskrivna. Flera av avhandlingsarbetena bedrivs i samarbete med Västra Götalandsregionen. Vi har regelbundna doktorandseminarier vid de olika enheterna.

Vår forskning

Vi har en kreativ forskningsmiljö och ett brett samarbete med tvärprofessionella forskargrupper nationellt och internationellt. Forskningen syftar till kunskapsbildning för att främja hälsa, utveckling och delaktighet för alla åldrar, från barn till äldre personer.

Arbetsterapi

Forskning inom arbetsterapi baseras på ämnet aktivitetsvetenskap, som omfattar kunskap om människans engagemang, vilja och förmåga att ha och ta kontroll över sitt liv, och innefattar kunskap om vanor, livsmönster och miljöns betydelse för aktivitet.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Samverkan

Audiologi

Forskningsområdet sträcker sig från epidemiologiska studier kring hörsel, implanterbara hörsellösningar, samt genetisk hörselnedsättning.

Forskning inom audiologi
Forskningsledare: André Sadeghi

Forskningsprojekt

Fysioterapi

Fysioterapi omfattar kunskapen om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. I centrum står förståelse av kroppen, dess rörelse och funktion samt interaktion med andra och med miljön. Ett gemensamt mål för forskning vid enheten för fysioterapi är att öka kunskapen om hur fysisk aktivitet och träning kan användas för att förbättra hälsa och fysisk/psykologisk funktion hos personer med olika slags begränsningar, till exempel till följd av sjukdom.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Samverkan

  • Skador i nacke och nervsystem och associerade besvär – utredning och behandling
    Docent Lina Bunketorp Käll

Logopedi

Logopedi omfattar diagnostik och behandling av utvecklingsrelaterade såväl som förvärvade språk-, tal-, röst- och sväljningsstörningar.  På så sätt täcker logopedisk forskning in hela livsperspektivet från små barn till den senare delen av livet. Forskningen syftar till att öka kunskapen om dessa kommunikations- och sväljningsstörningar – hur de låter och känns, vilka konsekvenser de har och hur de uppfattas av de barn och vuxna som drabbas och av omgivningen.

Inom logopedisk forskning används flera olika typer av kartläggningsinstrument: test, självsvarsformulär, intervjuer, auditivt-perceptuella och akustiska analyser av inspelat tal samt analys av videoinspelade naturliga samtal. I kartläggningsarbetet ingår också att utveckla teorier och modeller för kommunikativ funktion och utveckling. En viktig del av forskningen fokuserar på att utveckla och utvärdera olika typer av behandlingsmetoder.

Forskargrupper

Förvärvade sväljnings- och kommunikationsstörningar

I forskargruppen undersöker vi hur sjukdom eller skada hos ungdomar och vuxna kan orsaka försämringar i förmåga att kommunicera eller svälja, och hur dessa svårigheter kan diagnosticeras och behandlas. Exempelvis kan stroke eller traumatisk hjärnskada, tumör- eller virussjukdomar och progressiv neurologisk sjukdom, som till exempel Parkinsons sjukdom, orsaka kommunikationsstörningar i form av afasi, dysartri och kognitiv kommunikationsstörning samt sväljningsstörningar.

Utvecklingsrelaterade kommunikationsstörningar

Vår forskning undersöker de svårigheter avseende tal, språk och kommunikation som kan uppstå hos individer med utvecklingsrelaterade tal- och språkstörningar t ex språkstörning, genetiska syndrom, läpp-käk-gomspalt, stamning, autism eller flerfunktionshinder. Utvecklingsrelaterade avvikelser är medfödda eller uppstår i barndomen men kan finnas kvar hos individen även i tonåren eller i vuxen ålder. Vår forskning syftar till att undersöka hur kommunikationen påverkas samt hur olika typer av intervention påverkar tal, språk och kommunikation. 

Forskningsprojekt

Kontakta oss

Arbetsterapi och fysioterapi
Postadress: Sektionen för hälsa och rehabilitering, Box 455, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe, hus 2, Göteborg.

Audiologi och logopedi
Postadress: Sektionen för hälsa och rehabilitering, Box 452, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 8B, Göteborg.