Länkstig

Kunskapsprov för audionomer med utbildning från land utanför EU-/EES

Göteborgs universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för audionomer utbildade utanför EU/EES. Kunskapsprovet består av ett teoretiskt delprov och ett praktiskt delprov, för att ge underlag för bedömning både av teoretiska och praktiska kunskaper. Det teoretiska provet måste godkännas innan det praktiska provet kan genomföras.

Om kunskapsprovet

Teoretiskt delprov

Det teoretiska provet består av två delar och med dessa mäts den kunskap, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som audionom i Sverige.

Teoretiskt delprov 1

Det skriftliga delprovet omfattar 120 flervalsfrågor fördelade över fem olika audiologiska områden. Godkänt resultat på alla fem separata delar krävs för att bli godkänd på provet som helhet.

Teoretiskt delprov 2

För att delprov 2 ska vara aktuell krävs godkänt i teoretiskt delprov 1.

Andra delen av kunskapsprovet består av patientfall med reflekterande frågor. Här examineras den prövandes förmåga att tillämpa relevanta kunskaper samt att värdera, diskutera och reflektera på ett fördjupat sätt kring en patient med hörselproblematik. Den prövande tilldelas patientfall med tillhörande frågor på eftermiddagen, och får sedan tid att förbereda en muntlig redovisning. Presentationen av uppgiften sker inför två bedömare enligt tydliga bedömningskriterier.

Praktiskt delprov

För att det praktiska delprovet ska vara aktuellt krävs godkänt på teoretiskt delprov 1 och 2.

Det praktiska provet görs under en halvdag och består av ett antal kliniska moment som audionomer ansvarar för såsom mätning, bedömning, analys och förslag på audiologisk intervention samt en muntlig redovisning i anslutning till undersökningen. Bedömningarna görs genom observation som sker kontinuerligt av examinator.

För att bli godkänd krävs att förutbestämda kriterier uppnås.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Du som har en audionomutbildning eller motsvarande från land utanför EU/EES och som har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet har möjlighet att anmäla dig till provet.

Lämplighetsprov

Provet kan även genomföras av dig som har fått ett beslut om att göra lämplighetsprov för audionomer med utbildning inom EU/EES. För lämplighetsprov kontakta Socialstyrelsen via mail: utbildad-inom-EU-EES@socialstyrelsen.se.

Provtillfällen och anmälan

Både teoretiskt och praktiskt prov genomförs i Göteborg på nedan utsatta datum. Det teoretiska provet måste godkännas innan det praktiska provet kan genomföras. Antal provtillfällen för det teoretiska delprovet är begränsat till tre. För det praktiska delprovet är antalet provtillfällen begränsat till två. Från första provtillfället har du 36 månader på dig att genomföra hela kunskapsprovet. Anmälan måste vara oss tillhanda 4 veckor innan provtillfället.

Provtillfällen

Teoretiskt delprov

  • 15 april 2024

Praktiskt delprov

  • 4 december 2023
  • 24 maj 2024

Anmälan till kunskapsprovet

Innan du anmäler dig till kunskapsprovet behöver din utbildning bli granskad av Socialstyrelsen. För mer information se:

Få din utbildning granskad (Socialstyrelsens webbplats)

Anmäl deltagande i kunskapsprovet via länken nedan. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan provtillfället.

Anmälan till provtillfälle (webbformulär, nytt fönster)

Förberedelser inför kunskapsprovet

Det är viktigt att du förbereder dig väl, både inför det skriftliga och praktiska delprovet. Inför kunskapsprovet rekommenderas samma litteratur som används på svenska audionomutbildningar.

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat: Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Göteborgs universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid ej godkänt resultat eller saknat resultat: Om en provdeltagare blivit underkänd tre gånger på det teoretiska delprovet, två gånger på det praktiska delprovet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 36 månader, rapporterar Göteborgs universitet detta till Socialstyrelsen.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Anita Niiström, utbildningsadministratör vid enheten för audiologi vid Sahlgrenska akademin.

Telefon: 031-786 57 59
E-post: anita.niistrom@neuro.gu.se