Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kunskapsprov för audionomer med utbildning från land utanför EU-/EES

Göteborgs universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för audionomer utbildade utanför EU/EES. Kunskapsprovet består av två delprov, ett skriftligt och ett praktiskt, för att ge underlag för bedömning både av skriftliga och praktiska kunskaper. Det skriftliga provet måste godkännas innan det praktiska provet kan genomföras.

Om kunskapsprovet

Teoretiskt delprov

Med det teoretiska provet mäts den kunskap, förståelse och värderingsförmåga som krävs för att kunna verka som audionom i Sverige.

Delprov 1
Det skriftliga delprovet omfattar 120 flervalsfrågor fördelade över fem olika audiologiska områden enligt nedan:

  1. Audiologins grunder
  2. Prevention och identifikation
  3. Hörselutredning
  4. Hörselrehabilitering
  5. Professionsrelaterade frågor

Man måste vara godkänd på alla separata delar för att bli godkänd på provet som helhet.

  • Etisk kod för audionomer. (2001). Svenska Audionomföreningen (Svaf)
  • Arlinger Stig (red.). (2007). Nordisk lärobok i audiologi. Bromma: CA Tegnér AB. (ISBN: 978-91-631-9440-5).
  • Roeser Ross, Valente Michael, Hosford-Dunn Holly (Red.). (2007). Audiology: Diagnosis (andra uppl.). New York: Thieme. (lSBN 978-1-58890-542-0).
  • Dillon Harvey. (2001). Hearing aids .Sydney: Boomerang Press: Thieme. (ISBN: 3-13-128941-4).

Delprov 2

För att delprov 2 ska vara aktuell krävs godkänt i skriftligt delprov 1.
Andra delen av kunskapsprovet består av ett patientfall med reflekterande frågor. Här examineras den prövandes förmåga att tillämpa relevanta kunskaper samt att värdera, diskutera och reflektera på ett fördjupat sätt kring en patient med hörselproblematik. Den prövande tilldelas ett patientfall med tillhörande frågor på eftermiddagen, och får sedan tid att förbereda en muntlig redovisning. Presentationen av uppgiften sker inför två bedömare enligt tydliga bedömningskriterier.
 

Praktiskt delprov

För att praktiskt delprov ska vara aktuell krävs godkänt i skriftligt delprov 1 och 2.
Det praktiska provet görs under en halvdag och består av ett antal kliniska moment som audionomer ansvarar för såsom mätning, bedömning, analys och förslag på audiologisk intervention samt en muntlig redovisning i anslutning till undersökningen. Bedömningarna görs genom observation som sker kontinuerligt av examinator.
Godkänd blir man om man uppnått vissa fastställda kriterier.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Du som har en audionomutbildning eller motsvarande från land utanför EU/EES och som har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet har möjlighet att anmäla dig till provet. Provet kan även genomföras av dig som har fått ett beslut om att göra lämplighetsprov för audionomer med utbildning inom EU/EES.

Provtillfällen och anmälan

Både teoretiskt och praktiskt prov genomförs i Göteborg på nedan utsatta datum. Det teoretiska provet måste godkännas innan det praktiska provet kan genomföras. Antal provtillfällen för det teoretiska delprovet är begränsat till tre. För det praktiska delprovet är antalet provtillfällen begränsat till två. Från första provtillfället har du 36 månader på dig att genomföra hela kunskapsprovet. Anmälan måste vara oss tillhanda 4 veckor innan provtillfället.

Provtillfällen

Teoretiskt delprov
20 april 2020
29 oktober 2020

Praktiskt delprov
25 maj 2020
26 november 2020
 

Anmälan till kunskapsprovet

Innan du anmäler dig till kunskapsprovet behöver din utbildning bli granskad av Socialstyrelsen. För mer information se:

Få din utbildning granskad (Socialstyrelsens webbplats)

Anmäl deltagande i kunskapsprovet via länken nedan. Anmälan bör ske senast två veckor innan provtillfället.

Anmälan till provtillfälle (webbformulär, nytt fönster)

Förberedelser inför kunskapsprovet

Det är viktigt att du förbereder dig väl, både inför det skriftliga och praktiska delprovet. Inför kunskapsprovet rekommenderas samma litteratur som används på svenska audionomutbildningar.

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat: Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Göteborgs universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid ej godkänt resultat eller saknat resultat: Om en provdeltagare blivit underkänd tre gånger på det teoretiska delprovet, två gånger på det praktiska delprovet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 36 månader, rapporterar Göteborgs universitet detta till Socialstyrelsen.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Anita Niiström, utbildningsadministratör vid enheten för audiologi vid Sahlgrenska akademin.
Telefonnr: 031-786 57 59
E-post: anita.niistrom@neuro.gu.se