Bild
Studenter vid arbetsterapeutprogrammet testar rullstolar
Foto: Josefin Bergenholtz
Länkstig

Arbetsterapeutprogrammet

Program
V1ART
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G04B
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Kort om programmet

Arbetsterapeuter arbetar med människor som är i behov av insatser för att ha en aktiv och meningsfull vardag. I utbildningen integreras teori med praktiska moment och en del av utbildningen sker som verksamhetsförlagd utbildning exempelvis inom kommunal och regional hälso- och sjukvård, kriminalvård och arbetsförmedling. Tre års heltidsstudier leder till arbetsterapeutexamen och rättighet att söka legitimation. Arbetet är mycket självständigt. Utsikterna för att bli anställd efter examen är goda.

Om utbildningen

För arbetsterapeuter är det människans vardagsliv och utförandet av meningsfulla aktiviteter i vardagen som står i centrum för arbetet. Arbetsterapeuter intresserar sig för hur vardagsaktiviteter är uppbyggda, hur de samverkar med person- och omgivningsrelaterade aspekter och med strukturer och aspekter på individ, grupp- och samhällsnivå. Arbetsterapeuter utreder och analyserar utmaningar i vardagslivet hos personer och grupper. I samråd med personen/gruppen framarbetas planer för att möjliggöra aktivitetsutförande och främja ett meningsfullt vardagsliv med delaktighet i samhället som mål.

Arbetsterapeuter ser aktiviteter som vi gör i vardagen som komplexa företeelser. Därför krävs det att arbetsterapeuten har bred kunskap om aktiviteter som ett fenomen, om personen som biopsykosocial och om omgivningsmässiga aspekter. Därför ingår bland annat ämnen som aktivitetsvetenskap, anatomi, fysiologi, psykologi och sociologi i utbildningen.

Arbetsterapeuter arbetar med förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom många olika verksamheter med personer i olika åldersgrupper från barn till äldre personer. Verksamheter där arbetsterapeuter kan arbeta är inom hälso- och sjukvård, skola, arbetsförmedling, företagshälsovård och hjälpmedelsföretag. En legitimerad arbetsterapeut ska utifrån ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet i samråd med klient/patient kunna ansvara för arbetsterapeutiska utredningar, fastställa mål för och genomföra arbetsterapeutiska åtgärder, dokumentera samt utvärdera och följa upp åtgärderna.

Arbetsterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (3 års studier på heltid). Som helhet belyser det treåriga programmet det komplexa samspelet mellan aktiviteter, omgivningsaspekter och person utifrån ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv. Under det första året av utbildningen ligger fokus på vardagsaktiviteter och omgivningsaspekter. Den teoretiska grunden för detta år är aktivitetsvetenskap. Fältstudier och till verksamheter förlagd utbildning ingår för att tydliggöra betydelsen av vardagsaktivitet i ett större sammanhang.

Under det andra året ligger fokus på personen men med koppling till aktivitet, sammanhang och omgivning. Du får under detta år bekanta dig med den arbetsterapeutiska arbetsprocessen, hur du analyserar aktivitet och aktivitetsutförande samt hur du som arbetsterapeut kan använda aktivitet som mål och medel i förändringsprocesser. Du får också bekanta dig med olika funktionstillstånd och förstå hur dessa samverkar med utförandet av vardagsaktiviteter. Detta år innehåller längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning där du får tillämpa nya kunskaper och lära dig nytt.

Under större delen av det tredje året ligger fokus på arbetsterapeutisk praktik utifrån samspelet mellan person – omgivning – aktivitet och på aktivitet som en rättighet och möjlighet ur ett samhällsperspektiv. Även detta år innehåller längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning för tillämpning av kunskap och för utveckling av den professionella rollen som arbetsterapeut. I slutet av det tredje året arbetar du med din kandidatuppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av utbildningen och ingår i flera av programmets kurser. VFU ges i två olika former:

  1. 20 veckor handledd av legitimerad arbetsterapeut inom olika verksamhetsområden, t.ex. primärvård, sjukhus, kommun och arbetsförmedling. Även nya arenor, såsom skola, kan ingå senare i utbildningen. Du ges möjlighet till såväl eget patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande.
  2. Cirka 7 veckor egna fältstudier i olika sammanhang, verksamheter och framväxande arenor i samhället där en arbetsterapeuts kunskap används eller skulle kunna komma till användning. I denna form av VFU får du uppgifter via universitetets lärplattform och handleds av kursansvarig eller annan lärare. 

Efter studierna

Efter avslutad utbildning ansöker du om yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen.

Som arbetsterapeut kan du arbeta inom en stor variation av områden såsom; hälso-sjukvård inom akutvård, primärvård, kommunalvård, hälsopromotion, habilitering, rehabilitering och i livets slutskede. Under senare år har nya arbetsområden tillkommit såsom; arbetsförmedling, skola, försäkringskassa och eget företagande. Utsikterna för att bli anställd efter en arbetsterapeutexamen är goda.

Genom arbetsterapeutprogrammet skaffar du dig en bred kunskapsbas och förberedelse för fortsatt utbildning på avancerad och forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformerna varierar beroende på innehållet i kurserna. Stor vikt läggs vid studentaktiverande pedagogik som innebär att du som student aktivt söker kunskap och att du tar ansvar för att söka kunskap. Förutom föreläsningar kommer du att arbeta själv eller tillsammans med andra studenter med att söka kunskap med utgångspunkt från studieuppgifter och workshops.

Genom hela utbildningen integreras teoretiska kunskaper med praktiska moment och det ingår 20 veckors i verksamhetsförlagd utbildning fördelat på flera av programmets kurser. Kurser examineras med skriftlig eller muntlig tentamen, men i vissa fall får studenterna praktiskt visa sina kunskaper. I programmet får du också en vetenskaplig skolning mot en kandidatexamen i arbetsterapi.

Lokaler

Arbetsterapeututbildningen bedrivs i lokaler på Hälsovetarbacken och på Medicinareberget. I dessa lokaler finns också flera andra vård- och hälsoutbildningar lokaliserade. Här finns förutom föreläsningssalar och seminarierum även ALC salar (Active Learning Classroom).

I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment och förbereda dig inför den verksamhetsförlagda utbildningen.

Det finns också en lokal som är inredd som en hemmiljö där du kan utföra olika aktiviteter, som man gör i ett hem i en realistisk miljö. Här kan du exempelvis träna hur du kan förebygga, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga hos personer med olika funktionstillstånd.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

På arbetsterapeutprogrammet har man möjlighet att studera utomlands som en del av utbildningen. Inom programmet finns utbytesavtal, möjlighet att göra praktik eller uppsats utomlands samt möjlighet att resa ut på egen hand.

Läs mer om studier utomlands