Göteborgs universitet

Villkor för ett stipendium inrättat vid Göteborgs universitet  

  • stipendiet följer de av rektor fastställda regler (Dnr V 2018/1097)
  • stipendiet ges i utbildningssyfte och får inte utgöra ersättning för arbete som utföres för universitetets räkning
  • ett stipendium är inte en anställning, en stipendiat har därför inte rätt till några sociala förmåner så som sjukersättning, föräldraledighet, pension, semester.
  • traktamente utgår inte
  • försäkringsfrågan har beaktats
  • vid förhinder att nyttja stipendiet för avsett ändamål kan omprövning av beviljat stipendium ske.
  • mottagare som enligt Skatteförfarandelagen (2011:1244) är skyldig att lämna självdeklaration ska i deklarationen lämna uppgift om erhållet stipendium.