Bild
Länkstig

Fysioterapeutprogrammet

Program
V1FYP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2G04A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Fysioterapeutprogrammet är för dig som vill bli expert på hur kroppen fungerar vid hälsa och sjukdom och hur rörelse och fysisk aktivitet kan anpassas till individens förmåga och förutsättningar. Låter det lockande att kombinera medicinska kunskaper, praktiska färdigheter och vetenskapligt tänkande så är fysioterapeutprogrammet en utbildning för dig. Som fysioterapeut arbetar du med människor i alla åldrar och i olika verksamheter. Utbildningen ger en grund för fortsatta studier inom fysioterapins olika specialistområden eller inom forskning.

Om utbildningen

Fysioterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng och organiseras i kurser, där du kommer få en successiv fördjupning av teoretisk och praktisk kunskap, förmåga till självständighet, samt till analys och kritiskt tänkande. På fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet möter du en utbildning som utgår från att fysioterapeutiskt förbyggande arbete och behandling är individanpassat för människor med olika funktionsnedsättningar och deras mål, behov och förmåga, samt deras förväntningar och tidigare erfarenheter.

Du kommer att bli expert på att anpassa fysisk aktivitet och träning, i syfte att förebygga och behandla sjukdomar och skador. Under utbildningen kommer du lära dig olika metoder för att på ett pedagogiskt sätt stimulera och motivera människor till en livslång hälsofrämjande livsstil.

Början av utbildningen ägnas åt hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Studierna fokuserar på anatomi, fysiologi och psykologi. Grundläggande teorier och begrepp inom ämnet fysioterapi ingår.

Programmets andra och tredje år innebär en breddning och fördjupning inom ämnet fysioterapi. Din förmåga att identifiera, analysera, bedöma och tillsammans med patienten planera och utföra rehabiliterande och förebyggande insatser förbättras. Ämnet fysioterapi integreras successivt med medicinska ämnen (till exempel ortopedi, rehabiliteringsmedicin och neurologi) och samhälls- och beteendevetenskap. Tredje året avslutas med ett vetenskapligt examensarbete i fysioterapi. Efter examen ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

På fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet träffar du lärare med en hög kompetens, lång klinisk erfarenhet och lång erfarenhet av en modern högskolepedagogisk undervisning om fysisk aktivitet och träning i förebyggande syfte samt relaterat till olika skador och sjukdomar: Några olika områden är: hjärt- /kärlsjukdomar, idrottsmedicin, kvinnors hälsa, led- och muskelsjukdomar, långvarig smärta, neurologi, ortopedi, psykisk ohälsa, rehabiliteringsmedicin, reumatologi, och äldres hälsa.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (praktik, VFU) inom hälso-och sjukvård där fysioterapeuter arbetar, ex. sjukhus, primärvård och kommun. Du kommer få tillämpa och träna teoretisk kunskap och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. Du kommer att ha egna patienter under handledning av legitimerad fysioterapeut.

Under din VFU ges möjlighet till såväl eget patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du kommer utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. Totalt kommer du genomföra 23 veckor VFU.

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

Efter studierna

Tre års heltidsstudier leder till en yrkes- och kandidatexamen i fysioterapi. Fortsatt studier är därefter möjliga på avancerad nivå för att uppnå magister/masterexamen. Magisterexamen är ett krav för att kunna ansöka om specialistexamen inom något av fysioterapins specialistområden samt för antagning till utbildning på forskarnivå.

Fysioterapeuter arbetar med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder och främst inom hälso- och sjukvård men finns även i många andra sammanhang som ex. företagshälsovård, friskvård och pedagogiskt arbete. Som färdig fysioterapeut kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Se SACO-rapporten ”Framtidsutsikter”.

Svensk fysioterapi är på många områden världsledande och ger därför även stora möjligheter att arbeta internationellt.

Så är det att plugga

Undervisningen

Studentaktivt lärande är basen för undervisning vid fysioterapeutprogrammet. Du kommer att uppmuntras till att själv söka kunskap samt att på ett medvetet och kritiskt sätt värdera din och andras kunskap. De undervisningsformer du kommer att möta är t.ex. föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter, workshops med praktisk träning samt verksamhetsförlagd utbildning. Examinationerna kan vara skriftliga och/eller muntliga samt att visa och teoretiskt förankra praktiska moment.

Du kommer att ges möjlighet att vara delaktig i och påverka utbildningen genom att besvara kursvärderingar samt medverka i regelbundna möten mellan studenter och programansvarig.

Lokaler

Undervisningslokaler ligger framförallt i anslutning till den medicinska fakulteten och i nära anslutning till Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det finns gott om förbindelser med lokaltrafik och även gångavstånd från centrala delar av Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Som student hos oss kan du göra en del av din VFU utomlands förutsatt att du hittar en egen praktikplats och att den godkänns av programmet. Det finns även möjligheter att få arbetslivserfarenhet under sommaren – sommarpraktik i Europa.

Läs mer om studier utomlands