Länkstig

Kunskapsprov för logopeder med utbildning från land utanför EU-/EES

Göteborgs universitet har av Socialstyrelsen fått i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för logopeder utbildade utanför EU/EES. Kunskapsprovet består av två delprov, ett teoretiskt och ett praktiskt, för att ge underlag för bedömning både av teoretiska och praktiska kunskaper. Det teoretiska provet måste godkännas innan det praktiska provet kan genomföras.

Om kunskapsprovet

Teoretiskt delprov

Med det teoretiska delprovet mäts den kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är krävs för att kunna verka som logoped i Sverige. Det teoretiska delprovet omfattar 100 flervalsfrågor och 10 öppna frågor, fördelade på olika logopediska områden, både utvecklingsrelaterade och förvärvade kommunikations- och sväljningsproblem. Godkändgränsen är 60 % och man måste vara godkänd på alla delarna för att bli godkänd på provet som helhet.

Praktiskt delprov

Det praktiska provet består av moment som logopeder ansvarar för såsom testning, bedömning, analys och förslag på intervention. Bedömningarna görs utifrån fallbeskrivningar och videoinspelade fall och innefattar också analys och sammanställning av evidens för olika typer av logopedisk intervention. Godkänd blir man om man uppnått vissa fastställda kriterier.

Vem kan göra kunskapsprovet?

Du som har logopedutbildning från land utanför EU/EES och som har fått beslut från Socialstyrelsen att du kan göra kunskapsprovet har möjlighet att anmäla dig till provet. Provet kan även genomföras av dig som har fått ett beslut om att göra lämplighetsprov för logopeder med utbildning inom EU/EES.

Provtillfällen och anmälan

Både teoretiskt och praktiskt prov genomförs i Göteborg på nedan utsatta datum. Det teoretiska provet måste godkännas innan det praktiska provet kan genomföras. Antal provtillfällen är begränsat till fem för det teoretiska delprovet och tre för det praktiska delprovet. Från första provtillfället har du fem år på dig att genomföra hela kunskapsprovet.

Provtillfällen - teoretiskt delprov

  • 18 mars 2024
  • 10 okt 2024

Provtillfällen - praktiskt delprov

  • 3 maj 2024
  • 11 dec 2024

Anmälan till kunskapsprovet

Innan du anmäler dig till kunskapsprovet behöver din utbildning bli granskad av Socialstyrelsen. För mer information se:

Anmäl deltagande i kunskapsprovet via länken nedan.
Anmälan skall ske senast en månad innan provtillfället.

Förberedelser inför kunskapsprovet

Det är viktigt att du förbereder dig väl, både inför det teoretiska och praktiska delprovet. Inför kunskapsprovet rekommenderas samma litteratur som används på svenska logopedutbildningar. Se särskilt Hartelius, Nettelbladt och Hammarberg (2008): Logopedi.

Efter kunskapsprovet

Vid godkänt resultat: Efter godkänt kunskapsprov rapporterar Göteborgs universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som därefter fattar beslut om nästa steg.

Vid ej godkänt resultat eller saknat resultat: Om en provdeltagare blivit underkänd tre gånger på det teoretiska delprovet, två gånger på det praktiska delprovet eller inte har genomfört godkänt teoretiskt och praktiskt delprov inom 36 månader, rapporterar Göteborgs universitet detta till Socialstyrelsen.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Tove Bengtsson, utbildningsadministratör.
Tel: 031-786 68 88
E-post: logopedprogrammet@gu.se