Länkstig

Hälso- och sjukvårdspersonals uppfattningar kring äldre personer med kognitiv påverkan och deras möjligheter till självbestämmande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Finansiär
Ribbingska Minnesfonden, FORTE

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att undersöka och fördjupa kunskapen kring hälso- och sjukvårdspersonals uppfattningar kring självbestämmande i mötet med äldre personer med kognitiv påverkan. Fokusgruppsdiskussioner har under 2022 genomförts med professionella som arbetar inom såväl kommunen som på sjukhus vilka samtliga i sitt dagliga arbete möter äldre personer med kognitiv påverkan. Projektet förväntas ge mer kunskap om hälso- och sjukvårdspersonals möjligheter och eventuella hinder att stödja självbestämmande hos äldre personer med kognitiv påverkan, vilket är ett område där det idag saknas kunskap.