Bild
handskriven rapport från poliskammaren
polisprotokoll från riksarkivet
Foto: Stefan Jensen
Länkstig

Detektiva avdelningen: Transkribering, inventering och visualisering av polisrapporter och fotografier i Göteborg 1868–1902

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Samarbetspartners
Riksarkivet

Kort beskrivning

Detektiva avdelningen är ett GPS400-projekt i samverkan med en forsknings- och utvecklingssatsning vid Riksarkivet. Projektmaterialet utgörs av polisrapporter från Göteborgs poliskammares detektiva avdelning 1868–1902 som förvaras av Riksarkivet i Göteborg och omfattar cirka 22 500 handskrivna sidor.
Syftet är att på innovativt sätt tillgängliggöra arkivinformation och finna kopplingar mellan visuella och textbaserade arkivkällor. Den långsiktiga förhoppningen är att projektet även skapar nya förutsättningar för samverkande forskning om en unik Göteborgsperiod präglad starkt av urbanisering, industrialisering och migration.

Bildtext:

Poliskammarens detektiva avdelning inrättades på 1850-talet och hade till uppgift att genomföra utredningar som ouniformerade poliser. Från och med 1868 fick avdelningen en fast personalgrupp och då började man föra så kallade “Rapportböcker” som innehåller kopior av alla utgående rapporter från avdelningen. Bilden visar HTR-bearbetning av en polisrapport från 1896.

Automatisk transkribering med hjälp av maskininlärning

De senaste åren har forskningen tagit stora steg när det gäller automatisk transkribering av äldre handskriven text. Metoden “Handwritten Text Recognition (HTR)” bygger på artificiell intelligens där datorprogram tränas upp för att förstå och tolka figurer i en bild och översätta dem till tecken. I Detektiva avdelningen kommer den omfattande samlingen polisrapporter att bearbetas med HTR-metoder för att automatisk transkribera den handskrivna texten till digitala format.

 

Relevans

Innehållet i rapportböckerna har stor potential för många arkivanvändare. Resultatet av projektet kommer dessutom tillgängliggöras fritt för alla att ta del av via Riksarkivets digitala forskarsal. Flera GPS400-projekt, däribland Detektiva avdelningen, kommer bland annat använda den transkriberade arkivinformationen som kontextuell information och metadata till fotografier från samma tid. Sätten på vilka man söker och använder information från detta transkriberade arkivmaterial kommer att skilja sig mycket jämfört med traditionellt tidskrävande uppgiftsökande i analoga arkiv. Exempelvis kommer man kunna fritextsöka information i hela arkivet och snabbt bearbeta stora datamängder. Riksarkivet driver även ett Vinnova-finansierat projekt som avser att vidareutveckla HTR-användning samt att skapa sökgränssnitt för den transkriberade datan.

 

Nu kan du delta!

Under våren 2020 har 500 uppslag transkriberats manuellt av en deltagargrupp från allmänheten och utifrån denna transkriberade data har en HTR-modell tränats upp att utföra automatisk transkribering av resten av materialet med 97 procents korrekthet. Men för att erhålla så hög kvalitet som möjligt bjuder projektet återigen in allmänheten att delta genom att vara med i rättningen av de automatiskt transkriberade polisrapporterna. Arbetet sker via internet och kräver ingen annan förkunskap än normal datorkunskap och viss vana att läsa text från sekelskiftet 1900. Genom att delta i projektet kommer man nära vardagslivet i Göteborg under den aktuella perioden och man lär sig mycket om livsvillkoren för befolkningen. Man bidrar också med en stor insats för framtida forskning, som kommer få nya möjligheter att skapa kunskap om stadens historia. Är du intresserad av att vara med?  Hör av dig till bokning.gla@riksarkivet.se så berättar vi mer. Varmt välkommen att delta!