Bild
<none>Protesters form triangles with their hands during a demonstration for women's rights in Bilbao on International Women's Day.
Foto: REUTERS/Vincent West - stock.adobe.com
Länkstig

TechnAct Research Cluster

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper i samarbete med Tillämpad IT

Kort beskrivning

Forskare har idag begränsad kunskap om hur digitala teknologier påverkar civilsamhällesengagemang. Medan vissa hyllar digital teknologi för dess förmåga att stärka rättigheter och friheter, betonar andra den fortsatta dominansen hos stater, företag, och även hos teknologin själv. Vi vill röra oss bortom sådana polariserande uppdelningar och istället uppmärksamma sambanden mellan det sociala, det kulturella och det digitala – vad vi refererar till som ’teknokulturella assemblage I skärningspunkten mellan informatik, social- och kulturteori och genusvetenskap knyter denna forskningsmiljö ihop en tvärvetenskaplig kärngrupp bestående av 5 forskare från humaniora, samhällsvetenskap och teknikvetenskaper.

Längre beskrivning

Sociala rörelser för kvinnors- och lesbiskas, homo- och bisexuellas, trans, queer och intersex personers (lhbtqi) rättigheter kämpar över hela jorden mot våld, hot och begränsande normer. Lokalt förankrade motsättningar och nationella strukturer påverkar dessa rörelser på olika och ofta farliga sätt. Samtidigt återskapas en kolonial ordning, som reproducerar föreställningar om väst som den mest progressiva och avancerade regionen i förhållande till kvinnors och lhbtqi personers rättigheter. Denna komplexa dynamik illustrerar att konstruktioner av plats och nationalitet inte går att separera från kamper för social rättvisa, då rättviseaktörer på olika platser i världen möter mångfaldiga och varierade makthierarkier. På samma gång uppstår idag nya transnationella gemenskaper och kollektiva aktörer som kämpar för social rättvisa genom digital teknologi. Inspirerade av dessa förändringar, syftar denna forskningsmiljö att undersöka relationen mellan digitala teknologier och framväxande gemenskaper i transnationella rum.

Bild

I skärningspunkten mellan informatik, social- och kulturteori och genusvetenskap knyter denna forskningsmiljö ihop en tvärvetenskaplig kärngrupp bestående av 5 forskare från humaniora, samhällsvetenskap och teknikvetenskaper. Vår målsättning är att utveckla ny kunskap om digitala teknologiers inflytande på civilsamhällesengagemang. För att främja tvärvetenskapligt och internationellt samarbete berikas den dagliga forskningsverksamheten av täta möten med ett internationellt nätverk, som bidrar till miljön genom att medverka i publikationer och delta i dess återkommande aktiviteter.

Forskare har idag begränsad kunskap om hur digitala teknologier påverkar civilsamhällesengagemang. Medan vissa hyllar digital teknologi för dess förmåga att stärka rättigheter och friheter, betonar andra den fortsatta dominansen hos stater, företag, och även hos teknologin själv. Vi vill röra oss bortom sådana polariserande uppdelningar och istället uppmärksamma sambanden mellan det sociala, det kulturella och det digitala – vad vi refererar till som ’teknokulturella assemblage’.

Forskare har relativt nyligen börjat intressera sig för dessa komplexa fenomen. Därför saknar vi idag kunskap om hur platser, nationer och gränser (om)skapas, hur gemenskaper förändras och grupper av kollektiva aktörer växer fram genom digital teknologi. Vi vet ännu mindre om de risker och etiska dilemman som uppstår som en följd av dessa praktiker. Mot bakgrund av ett stort behov av ny kunskap, kommer denna forskningsmiljö att bidra med mycket värdefulla insikter för såväl teori- som policyutveckling, genom dess tvärvetenskapliga nyskapande vetenskapliga program och dess internationellt förankrade forskningsaktiviteter.

Bild
Medlemmar

Onur Kilic

Nadia Ruiz Bravo

Lena Martinsson

Lisen Selander