Bild
The Feminist Night March, Istanbul, 2017.
The Feminist Night March, Istanbul, 2017.
Foto: www.sendika.org
Länkstig

Spaces of Resistance. A Study of Gender and Sexualities in Times of Transformation

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - pågående
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Finansiär
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Kort beskrivning

I detta femåriga forskningsprogram om den transnationella kampen för kvinnors och HBT-personers rättigheter i det samtida Skandinavien, Ryssland och Turkiet undersöker vi hur samarbeten mellan transnationella NGOs och lokala kvinno- och HBT-rörelser kan öppna för nya möten och nya gemenskaper, bortom regionala och nationella gränser. Med en kombination av etnografiskt fältarbete, digital etnografi och komparativ analys, utforskar vi dessa gruppers kamp mot mångfaldiga makthierarkier och ojämlikhetssystem. Projektets målsättning är att undersöka den pågående globala omvandlingen av det civila samhället. Genom en uppmärksamhet på den förändrande potential som finns i den transnationella kampen för kvinnors och HBT-personers rättigheter, kan detta forskningsprogram bidra med värdefull kunskap om ett framväxande globalt civilsamhälle.

Beskrivning

Forskningsprojektet Spaces of Resistance. A Study of Gender and Sexualities in Times of Transformation undersöker den transnationella kampen för kvinnors och HBT-personers rättigheter i det samtida Skandinavien, Ryssland och Turkiet.

Syfte

Med etnografiskt fältarbete, nät-etnografi, diskursanalys och komparativ analys syftar projektet till att fördjupa kunskapen om hur samarbeten mellan transnationella organisationer och lokala kvinno- och HBT-grupper kan öppna för nya gemenskaper och mer komplexa förståelser av genus och sexualitet, bortom nationella och regionala gränser.

Bild

Mål

Projektet är förankrat i en feministisk post-/dekolonial och postsocialistisk teoribildning som bidrar med kritiska interventioner till rådande uppfattningar om att progressiv politik primärt är modern, sekulär och lokaliserad i/från det globala väst. Genom att undersöka intersektioner mellan vardagslivets mikrodynamik och den makropolitik som karaktäriserar stater och marknader betonar projektet de ambivalenser och motsägelser som präglar modernitet och tradition och utmanar därmed rådande förståelser om modernitet och tradition som stabila och fixerade kulturella värden. I ett utforskande av heterogena och skiftande uttryck för såväl det sekulära som det religiösa, rör sig projektet även bortom dikotoma förståelser av religion och sekularism och fokuserar på hur såväl det sekulära som det religiösa kommer till uttryck genom mångsidiga och föränderliga manifestationer. Med begreppet tillhörighetens politik utforskar projektet hur politiska projekt kan konstruera tillhörighet till specifika kollektiv som också själva konstrueras genom dessa projekt. På så sätt vill projektet utvidga vår kunskap om hur transnationella kvinno- och HBT-rörelsers kamp mot mångfaldiga makthierarkier i en globaliserad värld kan möjliggöra för nya betydelser, nya politiska subjekt och nya kollektiva gemenskaper.

Deltagare

Olga Sasunkevich

Seli Cagatay

Mia Liinason