Länkstig

Välfärd i förändring (Vif)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Välfärd i förändring (Vif) ägnar sig åt frågor och ingångar kring välfärd, arbetsmarknad och särskilda gruppers förhållanden i välfärden. Vi forskar även om välfärdens organisering och genomförande, ojämlikheter och funktionssätt samt hur frivilligsektorn fungerar som välfärdsinstitution.

Forskningsområden

Forskningen som bedrivs inom gruppen har fokus inställt på de stora välfärdsfrågorna. Exempel på frågor som vi studerar är hur välfärden har fungerat och hur den kan utformas för att fungera bättre för medborgarna och möta framtida utmaningar.  

Vår forskning innefattar både avhandlingsprojekt och externt finansierad forskning kring välfärden. Inom gruppen finns en bred kunskap om olika välfärdsfrågor och en lång erfarenhet av samverkan med såväl nationella aktörer som internationella. Vi tillämpar både kvantitativ och kvalitativ metod för att studera dessa områden.

Publikationer

Forskarnas senaste vetenskapliga publikationer hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP)
 

"För vem byggs staden: En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden" (finansieras av Formas). Catharina Thörn & Torun Österberg

"Förändringar för mera långsiktigt hållbar samverkan kring äldre med sammansatta vård- och omsorgsbehov" (finansieras av Forte).  Stefan Szücs, & Inger Kjellberg

”En jämförande studie om vad som rapporteras inom socialtjänstens olika områden, hur rapportering och bedömning av allvarlighetsgrad av missförhållanden görs”. (finansieras av Forte)  Inger Kjellberg, Karin Berg och Torun Österberg

”Utbildningsglappet mellan utlandsfödda flickor och pojkar i de skandinaviska länderna”. (finansieras av Nordiska rådet: Nordic Welfare). Birgitta Jansson, Lovisa Broström och Torun Österberg

”Arbetande men fattig: In-Work Poverty i Sverige 1987–2017” (finansierat av Forte) Birgitta Jansson och Lovisa Broström

” Frivilligsektorns arbete med mottagande och stöd till nyanlända i Sverige år 2014-2019”.  Avhandlingsprojekt. Anna Gidlöf.

"Överbelastningens dilemma - Om överbelastningsstrategier i svensk offentlig sektor." (finansierat av Forte) Andreas Liljegren, Staffan Höjer, Johan Berlin och Stefan Szücs

"Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt - Om innebörd, användning och konsekvenser av Öppna Jämförelser" (finansierat av Forte) Andreas Liljegren och Staffan Höjer
 

Forskning i media