Länkstig

Anneli Matsson

Universitetsadjunkt

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anneli Matsson

I september 2022 disputerade jag med avhandlingen Handslaget: Att organisera tystnad - En fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet. Avhandlingen är en monografi baserad på en organisationsetnografisk fallstudie på ett större sjukhus i Sverige. I avhandlingen möts 3 forskningsfält: ostracism/organisationspolitik/ socialpolitik. Jag argumenterar för att särbehandling är ett fenomen i arbetslivet som behöver studeras inom socialt arbete då det dels är ett problem som leder till utanförskap och eventuellt utmanövrering från arbete vilket då kan leda till svårigheter att försörja sig beroende på stigmatisering och svårigheter att få referenser. Dels är det idag, såväl i forskning och praktik vanligen reducerat till ett individuellt problem vilket gör det svårt att arbeta med förändring av brister i arbetsmiljö och organisations-strukturella problem. Avhandlingen landar i en definition av pragmatisk särbehandling vilket innebär att när osäkerhet i organisationen aktiveras triggas utstötningsprocesser för att göra sig av med medarbetare som inte matchar organisationens politik. Innan jag började forska, arbetade jag som praktiker, främst inom företagshälsovård under närmare 20 år då jag kom att specialisera mig på särbehandling. Jag har även skrivit 2 populärfack böcker i ämnet: Konflikters liv och död (2007; 2017) samt Kränkt eller särbehandlad? (2017).

Ett forskningsintresse är framför allt ostracism som empiriskt fenomen i arbetslivet såsom avvisande, ignorerande, osynliggörande, tystnadskultur och utmanövrering. Ett annat forskningsområde är policyutveckling i relation till NPM, vilket tenderar att osynliggöra strukturella problem i arbetslivet och inom offentlig sektor. Ett tredje forskningsområde gäller organisationspolitik inom institutioner med fokus på konsekvenser i form av svårigheter att rekrytera och behålla utbildad personal samt risk avseende tredje part.

Teoretiska influenser bygger på tänkare inom organisationssociologi så som Acker, Boje, Clegg, Costas och Grey, Garfinkel, Pfeiffer och Simmel. Även socialpsykologiska forskare som Hogg, O´Reilly och Schabram, Sia, Täuber och Williams är inspirerande. Avseende social policy forskning är Sheppard, Spicker och Townsend några tankekällor.