Länkstig

Hållbar samordning för kvalitet – Hur koordinera styrning av socialtjänst och hälso- och sjukvård för sköra äldre personer

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Givet den ökade centraliserings- och regleringspolitiken ger studien ny kunskap om hållbar samordning i styrningen för sköra äldre personer. Projektet bygger på intervjustudie, enkäter och samverkansorgans protokoll.

Den fungerande samarbetsmodellen bygger på samverkansorganets interna granskning. Stabiliteten över tid är märkbar hos större samverkansorgan: ju mer intern administrativ granskning, desto mer fungerande styrning. De som lyckats bättre är de som specialiserat sig på att samordna vård och omsorg till äldre personer och inte breddat sina uppdrag. Registerdata visade inga samband före pandemin och avlidna i covid19 år 2020.

Samband mellan kvalitet och samverkanskapacitet i form av storlek, tid och fokus är nycklar för att bryta vara trenden med ökad oplanerad återinskrivning till sjukhus, för värdig social och jämlik hälsa.

Bakgrund

Mot bakgrund av det senaste decenniets centraliserings- och regleringsreformer bidrar resultaten med ny kunskap om hållbar samordning för kvalitet i styrningen av socialtjänst och hälso- och sjukvård för sköra äldre personer.

Metod

Resultaten bygger på en intervjustudie, en enkät om policyförändringarnas betydelse för samarbetet i strategiska samverkansorgan för sköra äldre personer 2019 och jämförelser av samma enkät 2015, aggregerade registerdata avseende koordinerad kvalitet 2010-19 och avlidna i covid19 år 2020, samt samverkansorganens protokoll 2019-22.

Resultat

Intervjustudien indikerade att den vertikala omstruktureringen av samordningen för äldre personer via marknad, reglerade nätverk och hierarki utgjorde en paradox, då aktörer på olika nivåer krävde samtidig centralisering och decentralisering. Policyförändringsstudien bidrar såtillvida teoretiskt med ett ramverk för koordinering av styrning och ansvarsutkrävande, och empiriskt med en modell för fungerande samordningsstyrning på en skala, Governance of Integrating Care Services Scale (GICS), samt skalor som mäter förekomsten av extern respektive intern politisk och administrativ kontroll och granskning i samverkansorganet.

Det externa ansvarsutkrävandet har dock endast omsatts och anpassats indirekt: ju mer extern granskning, desto mer intern politisk kontroll. Istället bygger samarbetsmodellens hållbarhet fortfarande på samverkansorganets interna granskning. Stabiliteten över tid är särskilt märkbar bland större samverkansorgan (storlek): ju mer intern administrativ granskning, desto mer fungerande samordningsstyrning.

Vad som tycks skilja ut dem som lyckas bättre med samordningsstyrningen är att de sedan länge specialiserat sig på att samordna vård och omsorg till äldre personer (tid), och inte breddat sina uppdrag till att omfatta andra grupper med komplexa behov som kommun och region också ansvarar för (fokus).

Registerdata visade inga samband mellan samordning före pandemin och avlidna i covid19 år 2020. Via en ökad andel oplanerade återinskrivningar till sjukhus inom 30 dagar bland multisjuka och sköra äldre hade dock kvaliteten minskat generellt före pandemin.

Systematiska samband mellan kvalitet och samverkanskapacitet i form av storlek, tid och fokus visade sig också utgöra nycklar till att bryta trenden med ökande oplanerade återinskrivningsnivåer, för värdig social och jämlik hälsa.