Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fanny Holt

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Fanny Holt

Utbildning

  • B.A. Beteendevetenskap, institutionen för psykologi, Lunds universitet, 2011-2013
  • M.A. Sociologi, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2013-2015
  • Biträdande forskare inom projektet "emotioner i domstol" vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2014-2017
  • Doktorandutbildning, Insitutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet, september 2017-

 

Avhandlingsprojekt

Mitt forskningsintresse är emotioner i organisationer, och specifikt professionella emotioner inom den svenska socialtjänsten.

Bakgrund Situationen inom socialtjänsten beskrivs av många som problematisk. Hög arbetsbelastning, stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal kantar arbetslivet på socialkontoren. En grundläggande egenskap i socialt arbete är att medarbetaren befinner sig mellan klient och organisation. I mötet med klienter ställs särskilda krav att använda omätbara förmågor som omdöme och empati, medan organisationen ställer ytterligare krav på̊ den anställde, exempelvis avseende budget, effektivitet, rättssäkerhet och objektivitet. Därtill finns ett tryck från media, från allmänheten, från anhöriga, från klienter och från kollegor. Det handlar om skiftande lojaliteter och spretande ideologier. Men inte minst handlar det om mångtydiga krav på de yrkesverksamma – krav som på något vis tycks gå hela vägen in i personligheten. Sammantaget ser vi en yrkeskår omgiven av både organisatoriska och individuella utmaningar. En stor andel av de besvär som socialsekreterare anger uttrycker sig i form av oro, ångest, sömnbesvär och stress, alltså sådana som på olika sätt relaterar till emotioner.

Syfte Det dominerande perspektivet på emotioner är att det är någonting som sker "inom" individer, vilket ofta resulterar i att fokus hamnar på faktorer som "bättre" eller "sämre" arbetsprestationer, exempelvis i termer av emotionell intelligens och sociala färdigheter. Ett sådant (individ-)psykologiskt perspektiv riskerar att strukturella förhållanden bortses ifrån. Syftet med studien är att bidra till en utökad förståelse av socialsekreterares emotioner och emotionshantering i relation till situationen i svensk socialtjänst och illustrera den komplicerade yrkesverklighet som socialsekreterare verkar inom. Det saknas i dagsläget studier som på ett kvalitativt sätt undersöker dessa processer inom den svenska socialtjänsten. Därutöver det andra vill jag bidra till utvecklingen av det emotionssociologiska forskningsfältet genom att fördjupa och nyansera kunskap om emotioners roll i organisationer. Då min metodologiska ingång är etnografisk är frågeställningarna initialt breda och inkluderande, men pekar ändå ut projektets riktning. De kan komma att såväl preciseras som specificeras mot olika delaspekter efterhand.

Forskningsfrågor

• Vilka emotioner uppstår och hur kommer dessa emotioner till uttryck och hur hanteras dessa kollektivt och individuellt? • Vad händer när dessa emotioner ”krockar” på grund av motstridiga krav inom organisationen som potentiellt leder till tvetydiga och obestämbara känslor? • Vilka emotioner sanktioneras kollektivt och individuellt inom organisationen och vilka uppfattas som otillåtna? • Vilken eller vilka emotionsregimer spelar roll för socialsekreterarnas yrkesutövning, hur upprätthålls dessa, när krockar de olika emotionsregimerna, och i vilken mån fungerar dessa som stödjande eller begränsande kollektivt eller individuellt?

  

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på följande kurser:

  • Socialt arbete på samhällsnivå (termin 7)
  • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod (termin 6)
  • Vetenskapligt arbete (termin 6)

Uppdrag 

  • Ordförande i institutionens Doktorandråd fr.o.m. oktober 2018-
  • Doktorandrepresentant i forskarutbildningskommittén fr.o.m. mars 2019-