Länkstig

Inger Kjellberg

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23-25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D424
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Inger Kjellberg

Bakgrund Jag är sjuksköterska, fil dr och docent i socialt arbete. Jag har bl a arbetat inom äldreomsorg, hemsjukvård och skolhälsovård. I november 2012 disputerade jag i socialt arbete med avhandlingen ”Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie.

Kompetensområden Kvalitativ metod, institutionell etnografi (mötet mellan människor och institutioner, styrning och maktrelationer), äldre och äldreomsorg från ett brukarperspektiv, utvärdering, sociala perspektiv på hälsa och ohälsa.

Pågående forskningsprojekt

2021 - 2023 Lex Sarah i socialtjänsten. Finansierat av Forte. Projektledare: Inger Kjellberg. Medarbetare: Karin Berg och Torun Österberg, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

2017 – 2021 Hållbar samordning för kvalitet – Hur koordinera styrning av socialtjänst och hälso- och sjukvård för sköra äldre personer, finansierat av Forte, projektledare docent Stefan Szücs. Medarbetare: Inger Kjellberg.

Avslutade forskningsprojekt

2016 – 2018: Lokal samverkan för äldre personer med behov av samordnade insatser från omsorg och sjukvård. Projektet genomfördes med forskningsanslag från UGOT Challenges och bedrevs vid AgeCap FRESH. AgeCap är en tvärvetenskaplig centrumbildning med målet att öka personers möjlighet till ett gott och värdefullt åldrande genom att möjliggöra äldres kapabilitet, dvs individens förmåga att utföra handlingar för att nå mål han eller hon har anledning att värdesätta.

Undervisning Undervisning i kvalitativ metod och olika kurser som knyter an till hälsa/ohälsa, äldre, ålderism och äldreomsorg. Jag har också undervisat på Förvaltningshögskolan om utvärdering och på institutionen för vårdvetenskap (kommunal hälso- och sjukvård, äldres hälsa och ohälsa). Handledning av uppsatser grund- och masternivå.

Samverkan ◾Nätverket Institutionell etnografi i Norden, Universitetet i Oslo. ◾Medlem i det nationella forskningsnätverket kring socialvetenskaplig äldreforskning.