Länkstig

Inger Kjellberg

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23-25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D424
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Inger Kjellberg

Bakgrund Jag är fil dr och docent i socialt arbete. I november 2012 disputerade jag i socialt arbete med avhandlingen Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie. Därefter har jag till större delen undervisat på institutionen för socialt arbete, både grundprogrammet för socionomer och mastersprogrammet. Jag har även undervisat kortare perioder på Förvaltningshögskolan och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. Innan disputationen arbetade jag som sjuksköterska inom äldreomsorg, hemsjukvård, palliativ vård och skolhälsovård.

Kompetensområden Vård och omsorg om äldre, samverkan mellan social omsorg och hälso- och sjukvård, rapportering av missförhållanden i socialtjänsten, kvalitativa metoder

Pågående forskningsprojekt

2022-2025 Samverkanskapacitet, kvalitet och åldrande: En longitudinell studie av vård- och omsorgsintegrering, finansierat av Forte, projektledare docent Stefan Szücs. Medarbetare: Inger Kjellberg.

2021 - 2023 Lex Sarah i socialtjänsten. Finansierat av Forte. Projektledare: Inger Kjellberg. Medarbetare: Karin Berg och Torun Österberg, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Avslutade forskningsprojekt

2017 – 2021 Hållbar samordning för kvalitet – Hur koordinera styrning av socialtjänst och hälso- och sjukvård för sköra äldre personer, finansierat av Forte, projektledare docent Stefan Szücs. Medarbetare: Inger Kjellberg.

2016 – 2018: Lokal samverkan för äldre personer med behov av samordnade insatser från omsorg och sjukvård. Projektet genomfördes med forskningsanslag från UGOT Challenges och bedrevs vid AgeCap FRESH. AgeCap är en tvärvetenskaplig centrumbildning med målet att öka personers möjlighet till ett gott och värdefullt åldrande genom att möjliggöra äldres kapabilitet, dvs individens förmåga att utföra handlingar för att nå mål han eller hon har anledning att värdesätta.

Samverkan ◾Nätverket för forskning om samverkan inom välfärdssektorn ◾Nationella forskningsnätverket kring socialvetenskaplig äldreforskning.