Bild
Lärare och elev arbetar med tysk grammatik
Foto: Annika Gordon
Länkstig

Lärande, undervisning och bedömning i språk - LUBS

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Kort beskrivning

Inom forskningsmiljön LUBS ligger fokus på frågor som rör lärande, undervisning och bedömning i språk. LUBS ingår i stora nationella och internationella nätverk och bedriver såväl bidrags- som uppdragsforskning.

Exempel på centrala frågor och teman som undersöks är:
• förhållandet mellan lärande och hur elever och lärare uppfattar lärande, undervisning och bedömning
• relationen mellan lärande och motivation
• språk och ämnesintegrering
• informellt lärande
• moderna språk i svensk utbildningskontext
• resultat från olika storskaliga prov
• egenskaper hos bedömningsinstrument
• olika sätt att lära och undervisa.

Forskningen som bedrivs inom miljön tar sin teoretiska utgångspunkt i en kommunikativ och användningscentrerad syn på språk. Den utgår också från en expanderad definition av begreppet validitet, med hänsyn tagen till bedömningens möjliga tolkningar och konsekvenser såväl på individuell och pedagogisk som på strukturell nivå. 

Lärande, undervisning och bedömning är mångfacetterade begrepp som inkluderar ett brett spektrum av förhållningssätt och metoder. Det innebär att det metodologiska fältet är stort också inom forskningsgruppen. Här återfinns exempelvis kvantitativa studier på makronivå med avancerade multivariata ansatser, men också kvalitativa intervjustudier och lingvistiska djupanalyser av elevers produktion på individnivå.

Utbildningsinsatser

Inom ramen för LUBS görs externa utbildningsinsatser liksom insatser som riktas internt, inom Göteborgs universitet. 

Flera av forskarna inom LUBS är involverade i lärarutbildning, såväl internt som vid andra universitet och högskolor. I denna undervisning är bedömning en integrerad del. Samarbete pågår sedan lång tid tillbaka mellan forskare och medarbetare inom Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) och vid andra institutioner och lärosäten i och utanför Sverige. 

Vi genomför också många uppdragsutbildningar inom området lärande, undervisning och bedömning – både ur ett allmänt perspektiv och specifikt relaterat till främmande språk. Detta innebär att vi medverkar i kommunala, regionala och nationella satsningar; de senare initierade såväl av olika universitet som av de nationella skolmyndigheterna. Sammanfattningen av projekten ger en överblick över bredden i forskningsmiljön. (För vidare information, kontakta respektive projektledare).

Vidare utgör material från de olika projekten utgångspunkt för akademiska uppsatser på skilda nivåer – grundutbildning såväl som forskarutbildning – både inom och utanför Göteborgs universitet.
 

Deltagande forskare

Professorer

•    Britt-Marie Apelgren (emerita)
•    Gudrun Erickson 
•    Sölve Ohlander
•    Liss Kerstin Sylvén

Docenter

•    John Löwenadler
•    Marianne Molander-Beyer
•    Jörgen Tholin

Lektorer 

•    Linda Borger
•    Karmen Johansson
•    Eva Olsson 

Adjunkter

•    Jasmine Bylund, FD
•    Marcus Warnby, FD

Provutvecklare

•    Ingela Finndahl, FD

Doktorander

•    Britta Larsson-Lindberg
•    Camilla Olsson
•    Clara Palm
•    Marta Segura Hudson
•    Robert Sjöberg