Länkstig

Språk och ämnesintegrering i den svenska skolan - CLISS

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2014
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Huvudsyftet med CLISS-projektet är att undersöka vilken roll undervisningsspråket spelar för utvecklingen av elevers skriftliga, akademiska förmåga i svenska och engelska. Deltagare i studien är elever på gymnasienivå, dels i klasser som undervisas huvudsakligen på svenska och dels i klasser där engelska helt eller delvis används som undervisningsspråk.

Om projektet

Projektet, som är av longitudinell karaktär, avser att belysa språk- och ämnesintegrerad (SPRINT) undervisning ur olika perspektiv. Grundtanken med SPRINT är att främja inlärandet av främmande språk genom att kombinera ämnes- och språkstudier genom att ett annat språk än elevernas modersmål används som undervisningsspråk. SPRINT är relativt utbrett i svenska skolor, men de vetenskapliga analyserna är begränsade. Utgångspunkten för vår studie är att det är angeläget att fokusera skolans ”akademiska” språkbruk som på många sätt avviker från det som präglar muntlig vardaglig kommunikation.

Våra forskningsfrågor är följande, där jämförelser mellan SPRINT och icke-SPRINT står i fokus:

  • Hur utvecklas produktiva och receptiva färdigheter i skolrelaterat, akademiskt skriftspråk på svenska och engelska?
  • Hur väl behärskas ämnesspecifika begrepp och termer i historia respektive biologi på svenska och engelska?
  • I vad mån finns det skillnader mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål?
  • I vad mån finns det genusskillnader?

Eftersom SPRINT är en utbredd undervisningsform i många länder är vi angelägna om att se våra resultat i ett internationellt perspektiv.

Vi kommer att följa gymnasieelever i SPRINT- och icke-SPRINT-klasser under deras skoltid, samla in elevproducerade texter och genomföra ämnesfokuserade test. Materialet kommer att analyseras mot bakgrund av klassrumsobservationer samt elev- och lärarenkäter.

Forskningsmiljö

Lärande och Bedömning i Språk (LBS)

Konferenspresentationer baserade på CLASS-data

Georgetown University Roundtable on Linguistics-GURT, April 2012, Washington DC, USA

Liss Kerstin Sylvén

“Academic Language Proficiency Development among Swedish High School Students”

 

ASLA, May 2012, Linköping, Sweden

Liss Kerstin Sylvén

“Språk, undervisning och lärande – CLISS-projektet presenteras”

 

CLIL Conference, May, 2012, UAB Barcelona, Spain

Ylva Sandberg

“Semi-structured interviews with six teachers at two upper secondary schools: A small-scale study”

 

TRI CLIL 2012: Taula Rodona Internacional Content and Language Integrated Learning, May, 2012, in Barcelona, Spain

BethAnne Yoxsimer Paulsrud

“Encountering English: A Case Study of Three Swedish Students in an English-Medium Upper Secondary School”

 

Bilingualism International Summer School, July, 2012, Bangor, Wales, UK

BethAnne Yoxsimer Paulsrud

“Mapping Content and Language Integrated Learning in the Swedish Context”

 

2nd LinC Summer School and Workshop, September, 2012, Cardiff, Wales

BethAnne Yoxsimer Paulsrud

“Welcome to the next step in your future! An Appraisal Analysis of School Marketing Texts”

 

Svenskans beskrivning 33, 15-17 May, 2013, Helsinki, Finland

Per Holmberg

“Att skriva svenska i engelskt språkrum”

 

Register II: Emergence, Change and Obsolence, May, 2013, Helsinki, Finland

Per Holmberg

“Learning the Register of Expository Texts: a Longitudinal Study in Swedish Upper Secondary School”

 

ALP-CLIL Conference, June, 2013, UAM Madrid, Spain

Ylva Sandberg

“Strategies for Implementing CLIL at a Swedish Upper Secondary School: Three Teacher Identities Talk”

 

AAAL, March 2013, Dallas, USA

Liss Kerstin Sylvén & Amy Thompson

“Motivation and CLIL: Is there a Relationship?”

 

ALP-CLIL Conference, June, 2013, UAM Madrid, Spain

BethAnne Yoxsimer Paulsrud

“We don’t want to be rude, but we think people should speak English.” Swedish upper secondary school students talk about CLIL”

 

ALP-CLIL Conference, June, 2013, UAM Madrid, Spain

Maria Lim-Falk

“CLIL education versus the Language Act in Sweden”

 

ALP-CLIL Conference, June, 2013, UAM Madrid, Spain

Eva Olsson

“CLIL, extramural English and writing proficiency in academic registers: preliminary results from an ongoing Swedish study”

 

ALP-CLIL Conference, June, 2013, UAM Madrid, Spain

Tore Otterup

“CLIL in a multilingual context”

 

ALP-CLIL Conference, June, 2013, UAM Madrid, Spain

Liss Kerstin Sylvén

“Receptive and Productive Vocabulary among CLIL and non-CLIL students”

 

The IRIS conference, September 2013, York, UK

Liss Kerstin Sylvén

“The CLISS project. A methodological nightmare and a goldmine of data – an ongoing investigation of CLIL vs non-CLIL in Swedish schools”

 

BAAL, September 2013, Edinburgh, UK

Liss Kerstin Sylvén

“Building bridges between content and language CLIL investigated with a focus on academic language skills”

 

Second Language Research Forum, SLRF, 2013, Provo, Utah, USA

Liss Kerstin Sylvén & Amy S. Thompso

“‘Does English Make You Nervous?’ - Anxiety profiles of CLIL and non-CLIL students in Sweden.”

 

Mötesplats CUL 2013

Eva Olsson

“Hur utvecklas gymnasieelevers akademiska ordförråd på engelska om ämnesundervisningen sker på engelska respektive svenska”

 

WRAB – Writing Research Across Borders, 2014, Paris, Frankrike

Per Holmberg & Maria Lim Falk

“Paths to academic Writing”

 

WRAB – Writing Research Across Borders, 2014, Paris, Frankrike

Eva Olsson & Liss Kerstin Sylvén

“Academic registers in English among Swedish students in upper secondary school”

 

NÄD-konferensen 2014, Göteborg

Eva Olsson

”Hur utvecklas gymnasieelevers förmåga att skriva ämnesanknutna texter på engelska om undervisningsspråket är engelska respektive svenska?”

 

Research School in Utrecht August 25-26 2014

Elisabeth Ohlsson

The Usage of Academic Words, a Comparison in a CLIL and a Non-CLIL Context in Sweden

 

Matters of the Mind – Psychology in Language Learning, PLL2014, Graz, Österrike. Paper

Liss Kerstin Sylvén

“What does your L1 and L2 mean to you?”

 

AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australien

Koordinator:
Liss Kerstin Sylvén
Content and Language Integration in Swedish Schools – the CLISS Project

Maria Lim-Falk
“Layers of Language Policy and CLIL education in Sweden

Britt-Marie Apelgren
“The Swedish CLIL student. A survey on Language Background, experiences and attitudes to content and language integrated Learning”

Per Holmberg & Eva Olsson
“Academic writing and vocabulary”

BethAnne Yoxsimer Paulsrud & Ylva Sandberg
“Language choice and language use in CLIL content lessons: Teacher and student perspectives”

 

AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australien

Britt-Marie Apelgren & Per Holmberg

Constructing and Construing Written Argumentative and Expository Assignments in L1 and EFL”

 

AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australien

Maria Lim-Falk

“Academic L1 and the influence of English CLIL instruction”

 

AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australien

Ylva Sandberg

”Discrepancies between beliefs and practices? Swedish content teachers’ language use in bilingual education programmes”

 

AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australien

BethAnne Yoxsimer-Paulsrud

“Great expectations: Stakeholders’ perspectives on the English-medium option in the upper secondary school”

 

AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australien

Elisabeth Ohlsson

"The Usage of Academic Words in Argumentative Texts Written in Swedish – a comparison in CLIL and non – CLIL contexts”

 

AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australien

Liss Kerstin Sylvén

“Vocabulary proficiency and progress among CLIL and non-CLIL students - a longitudinal study”

 

THINK CLIL 2014, Venice, Italy

Maria Lim-Falk

“Students’ academic L1 competence in English-medium CLIL contexts in Sweden”

 

Second Language Research Forum, SLRF, 2014, Columbia, South Carolina, USA

Liss Kerstin Sylvén & Amy S. Thompson

CLIL and motivation revisited
-
A longitudinal perspective
 

AAAL Conference, March 2015, Toronto, Canada

Liss Kerstin Sylvén and Amy S. Thompson

A longitudinal study of CLIL and anxiety

 

Languages in Focus, LIF, April 2015, Cappadocia, Turkey

Amy S. Thompson and Liss Kerstin Sylvén

Motivational implications of a CLIL curriculum

 

EALTA 12th Annual Conference, May 2015, Copenhagen, Denmark

Liss Kerstin Sylvén

Effects of policy and practice on CLIL in Sweden

 

Faces of English, June 2015, Hong Kong

Eva Olsson and Liss Kerstin Sylvén

Development of Academic Vocabulary in English L2 writing 

 

 

 

 

 

 

 

Thompson, Amy S. and Liss Kerstin Sylvén. (2015). “Does English make you nervous?” Anxiety profiles of CLIL and non-CLIL students in Sweden. Apples – Journal of Applied Language Studies. 9(2): 1-23.

Sylvén, Liss Kerstin. (2015) CLIL and non-CLIL students’ beliefs about language. Studies in Second Language Learning and Teaching 5(2): 251-272.

Sylvén, Liss Kerstin and Amy S. Thompson. (2015). Language learning motivation and CLIL: Is there a connection? Journal of Immersion and Content-Based Language Education. 3(1): 28-50.

Sylvén, Liss Kerstin. (2014) Building bridges between content and language: CLIL investigated with a focus on academic language skills. In: O’Rourke, B, N. Bermingham & S. Brennan (eds) Opening New Lines of Communication in Applied Linguistics. Proceedings of the 46th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics. London: Scitsiugnil Press.

Sylvén, Liss Kerstin and Sölve Ohlander. (2014) ) The CLISS Project: Receptive Vocabulary in CLIL versus non-CLIL Groups. Moderna Språk 108(2): 80-114.

CLISS: Content and Language Integration in Swedish Schools