Länkstig

Språk och ämnesintegrering i den svenska skolan - CLISS

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2014
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Huvudsyftet med CLISS-projektet är att undersöka vilken roll undervisningsspråket spelar för utvecklingen av elevers skriftliga, akademiska förmåga i svenska och engelska. Deltagare i studien är elever på gymnasienivå, dels i klasser som undervisas huvudsakligen på svenska och dels i klasser där engelska helt eller delvis används som undervisningsspråk.

Om projektet

Projektet, som är av longitudinell karaktär, avser att belysa språk- och ämnesintegrerad (SPRINT) undervisning ur olika perspektiv. Grundtanken med SPRINT är att främja inlärandet av främmande språk genom att kombinera ämnes- och språkstudier genom att ett annat språk än elevernas modersmål används som undervisningsspråk. SPRINT är relativt utbrett i svenska skolor, men de vetenskapliga analyserna är begränsade. Utgångspunkten för vår studie är att det är angeläget att fokusera skolans ”akademiska” språkbruk som på många sätt avviker från det som präglar muntlig vardaglig kommunikation.

Våra forskningsfrågor är följande, där jämförelser mellan SPRINT och icke-SPRINT står i fokus:

  • Hur utvecklas produktiva och receptiva färdigheter i skolrelaterat, akademiskt skriftspråk på svenska och engelska?
  • Hur väl behärskas ämnesspecifika begrepp och termer i historia respektive biologi på svenska och engelska?
  • I vad mån finns det skillnader mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål?
  • I vad mån finns det genusskillnader?

Eftersom SPRINT är en utbredd undervisningsform i många länder är vi angelägna om att se våra resultat i ett internationellt perspektiv.

Vi kommer att följa gymnasieelever i SPRINT- och icke-SPRINT-klasser under deras skoltid, samla in elevproducerade texter och genomföra ämnesfokuserade test. Materialet kommer att analyseras mot bakgrund av klassrumsobservationer samt elev- och lärarenkäter.

Forskningsmiljö

Lärande, undervisning och bedömning i språk (LUBS)

CLISS: Content and Language Integration in Swedish Schools