Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

ELF – Den engelska läsförståelsedelen i högskoleprovet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
1992 - pågående
Projektägare
Göteborgs universitet

Kort beskrivning

1992 infördes en engelsk läsförståelsedel i högskoleprovet, och allt sedan dess har ansvaret för detta delprov legat hos Göteborgs universitet på uppdrag av Universitets- och Högskolerådet, tidigare Högskoleverket.

Den forskning som bedrivs inom ELF-projektet är nära knuten till det utvecklingsarbete som kontinuerligt syftar till att förbättra provet som urvalsinstrument till högre utbildning. En central fråga härvidlag rör könsskillnader mellan manliga och kvinnliga provdeltagares resultat, åldersskillnader, liksom den etniska bakgrundens betydelse för resultat på provet. Provets eventuella effekt på gymnasiets engelskundervisning har också undersökts. På ett mer specifikt plan har textinnehållets betydelse för provresultatet, t ex för kvinnliga och manliga provdeltagare, undersökts i jämförelse med den mer generella språk- och läsförståelseförmåga som ELF-provet är avsett att mäta. En härmed förknippad fråga rör i vilken mån variationer – grammatiska och lexikaliska – i de givna svarsalternativen i ELF-provets flervalsformat påverkar utfallet på provet.

Projektgrupp:

Liss Kerstin Sylvén (projektledare), Åsa Berndtsson, Maria Hulthén, John Löwenadler, Sölve Ohlander

Referenser:

Ohlander, Sölve (2006). Etnisk bias i högskoleprovet ? Engelsk läsförståelse jämfört med andra delprov. I Ulrika Tornberg (red.) Mångkulturella aspekter på språkundervisningens kommunikativa aspekter. En konferensrapport. Örebro: Örebro universitet.

Reuterberg, Sven-Eric (2003). Vilken betydelse har utländsk bakgrund för resultatet på högskoleprovet ? (II). Högskoleverkets rapportserie 2003: 23 R. Högskoleverket.

Reuterberg, Sven-Eric & Ohlander, Sölve (1999). Engelsk läsförståelse i högskoleprovet. En analys av reguljärprov och utprövningsversioner hösten 1998. IPD-rapport 1999:09. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.