Länkstig

Jasmine Bylund

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jasmine Bylund

Forskningsintressen

Till mina huvudsakliga forskningsintressen hör flerspråkighet i samhälle och skola utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv med fokus på språkliga förhållanden, språkideologier och utbildning. Jag har ett särskilt intresse för utbildningssociologiska aspekter av språk och utbildning samt didaktiska dimensioner av flerspråkighet i utbildningssammanhang i relation till språk, makt och social rättvisa.

I december 2022 disputerade jag med avhandlingen Everyday Language Practices and the Interplay of Ideologies, Investment and Identities – Language Use and Dispositions among Young Adolescents in Multilingual Urban Settings. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/73698 I min avhandling utforskade jag ungas språkanvändning utanför skolan och hur mönster i daglig språkanvändning och exponering samspelar med investering i språk, språkideologier och formandet av ungas identiteter. Studien genomfördes mellan 2019–2021 med ungdomar i årskurs sex och sju på skolor i flerspråkiga och segregerade områden i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Jag är för närvarande involverad i forskningsprojektet Unga svenskar och engelska som leds av Liss Kerstin Sylvén (IPS) och Pia Williams (IPKL). https://www.vr.se/swecris.html#/project/2021-04389_VR

Undervisning

Jag undervisar i språkdidaktik på kurserna i engelska på grund- och ämneslärarprogrammet F-3,4-6 och 7-9/Gy. Utöver det undervisar jag i vetenskapsteori och metod på personalvetarprogrammet vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU. Jag är även kursansvarig för den första verskamhetsförlagda kursen på VAL/ULV programmet samt undervisar i lärandeperspektiv på VAL/ULV-kursen Grundläggande professionskunskap samt handleder magisteruppsatser inom speciallärarprogrammet och kandidatuppsatser i pedagogik.