Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Våra doktorander och avhandlingsprojekt

På den här sidan kan du läsa mer om vilka avhandlingsprojekt som pågår just nu och vilka forskningsfrågor våra doktorander ägnar sig åt just nu.

Avhandlingsprojekt

Anna Gidlöf

Projekttitel: Civilsamhället och ansvaret för nyanlända 

Studien fokuserar på berättelser från civilsamhället 
(frivilligorganisationer, enskilda individer, trossamfund m.m.) om civilsamhällets ideella arbete med mottagande och stöd till nyanlända i Sverige. 

Annette Fridström

Projekttitel: Barns upplevelser av att möta professionella inom socialtjänstens barnavårdsutredningar

Avhandlingsprojektet avser att undersöka hur barn upplever mötet och/eller kontakten med professionella inom socialtjänsten när de på olika sätt medverkar i en barnavårdsutredning. Vid genomgång av forskningsläget finns en del kunskap om barns upplevelser av den sociala barnavården, men det mesta är retrospektivt och berör placerade barn. Det saknas kunskap om hur barn själva upplever det under utredningen oavsett om den leder till insats eller inte. Förutom en scoping review för att ringa in kunskapsläget tänker jag intervjua barn om deras upplevelser och förhoppningsvis även kunna observera utredningssituationer där barnen möter socialsekreteraren. 

Anna Ryan Bengtsson

Projekttitel: Profession som politik – kollektivt motstånd bland 
välfärdsprofessionella i Sverige 

Avhandlingsprojektet handlar om motstånd och kollektiv mobilisering bland vård- och omsorgspersonal i Sverige idag.  Syftet med studien är att öka kunskapen om och bidra till förståelsen av kollektiva motståndspraktiker i det nyliberala samhället. Avhandlingen bygger på en kartläggning via netnografisk metod som fokuserar på de olika sätt som vård- och omsorgspersonal mobiliserar motstånd på samt en jämförande kvalitativ fallstudie av två kollektiva uppror bland professionella yrkesgrupper: barnmorskor och socionomer. 

Baharan Kazemi 

Projekttitel: Unaccompaniedness – A critical policy analysis

The empirical focus of the dissertation is legislation directed towards
 those categorized as “unaccompanied minors” in Sweden during the time period of 2005-2018. With a discursive approach the purpose is to deconstruct problem representations that these legislations are grounded in.

Daniel Ståhl

Projekttitel: Funktionshinder och neurologisk sjukdom

Syftet med avhandlingen är att studera hur personer med neurologisk sjukdom påverkas av funktionshinder. Fokus för studien ligger på funktionshinder som är de hinder som en person med funktionsnedsättning möter i relation till samhället. I avhandlingen kommer funktionsnedsättning, som traditionellt sett varit föremål för forskning, inte att primärt undersökas även om det erkänns som en del i personernas livssituation.

Elias Ternström 

Projekttitel: Det outsägliga lidandet – en kvalitativ studie om att försöka förklara, bli förstådd och medikaliseras i de depressionsupplevelser som inte kan artikuleras

Avhandlingen, som är en monografi, bottnar i tre forskningsfrågor.
 Dessa är: Hur kan det vara att försöka artikulera de depressionsupplevelser som inte går att beskriva för andra personer? (2) Hur kan det vara att känna sig förstådd av någon annan person i de upplevelser som annars inte går att förklara? (3) Hur (om) formas nya meningar av depression i behandlingsmöten?  Förhoppningen är att denna kunskap kan bidra till ökad förståelse av depressionsupplevelser hos professionella, och att detta kan leda till förbättrade patient/klientmöten. Centralt är också att göra kunskapen relevant för praktiskt socialt arbete. 

Fanny Holt

Projekttitel: Professionella emotioner och emotionshantering i den svenska socialtjänsten

Situationen inom socialtjänsten beskrivs av många som särskilt  problematisk. Hög arbetsbelastning, stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal kantar arbetslivet på socialkontoren. En grundläggande egenskap i socialt arbete är att medarbetaren befinner sig mellan klient och organisation. I mötet med klienter ställs särskilda krav att använda omätbara förmågor som omdöme och empati, medan organisationen ställer ytterligare krav på̊ den anställde, exempelvis avseende budget, effektivitet, rättssäkerhet och objektivitet.  Syftet med studien är att bidra till en utökad förståelse av socialsekreterares emotioner och emotionshantering i relation till situationen i svensk socialtjänst och illustrera den komplicerade yrkesverklighet som socialsekreterare verkar inom. Studien baseras på en kombination av etnografiska metoder: intervjuer, observationer och skuggning, kombinerat med textanalys av för yrkesgruppen centrala dokument såsom lagstiftning, styrdokument och etiska riktlinjer.

Hanna Mac Innes

Projekttitel: Aspekter av social exkludering bland äldre i Sverige

Två aspekter av social exkludering bland äldre i Sverige studeras: konsekvenserna av tidigare deltagande på arbetsmarknaden för de socioekonomiska förhållandena efter pension och tillgången till offentlig äldreomsorg.

Johan Lindwall

Projekttitel: Mellan frivillighet och tvång – om handlingsimperativet i socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika

Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med kunskap om socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika. Mer specifikt riktas intresset mot uttryck som socialtjänstens imperativa uppdrag – att aktivt sörja för att klienter som använder narkotika får de insatser de bedöms vara i behov av för att komma ifrån narkotikabruket – tar sig i praktiken, och hur detta uppdrag balanseras mot kravet på att samtidigt värna och främja klienters autonomi.

Avhandlingen har ett språkligt fokus på interaktion på mikronivå, och frågor som undersöks är vilka ideal som kommer till uttryck i socialsekreterare arbete, vilka motstridigheter och dilemman som går att urskilja och hur dessa hanteras i olika institutionella och interaktionella sammanhang. I avhandlingen undersöks de språkliga resurser som socialsekreterare gör bruk av för att begripliggöra och rättfärdiga sitt arbete, hur klienters – men även socialsekreterares – identiteter konstrueras liksom hur socialsekreterares språkbruk orienterar och legitimerar responser från socialsekreterares sida i förhållande till klienters narkotikabruk. Avhandlingens empiriska resultat diskuteras i förhållande till arbetets samhälleliga och ideologiska kontext.

Johanna Andersson

Projekttitel: Det angår
Sexualitet, sexuell hälsa och socialt arbete

I min avhandling intresserar jag mig för tre processer; 
Det statliga intresset för individer och grupper av individers sexualitet och sexuella hälsa, välfärdsuppdraget att värna medborgares hälsa på jämlika villkor, samt de effekter och konsekvenser detta får för det sociala arbetet på lokal nivå. För att studera detta intresserar jag mig för gränsdragningar som görs i förhållande till sexualitet och sexuell hälsa som en privat eller samhällsangelägen fråga.

Kassim Mwanika 

Projekttitel: Commercial Sugarcane Farming and Rural Youth
 Livelihoods in Eastern Uganda

This study explores the implications of commercial
 sugarcane farming on rural youth livelihoods in Uganda. It is a case of capitalist development as a pro-poor, rural development venture. While envisaged a potential solution poverty in Uganda, there is there is limited evidence of whether and how commercial farming can impact on the poor groups. This study thus, particularly examines the sugarcane farming impact of sugarcane farming on rural youths who are not only the largest proportion of the population but also, categorically vulnerable. Preliminary findings show that out comes from sugarcane farming are both positive and negative but largely skewed to the relatively well-off categories.

Kerstin Tingberg

Projekttitel: (O)jämlik social barnavård? En mix-metodstudie om skillnader i tillgång till insatser när socialtjänstens utredningspraktik möter barns berättelse om utsatthet för direkt fysiskt våld från förälder

I översynen av socialtjänstlagen (SOU 2020:47) betonas vikten av att stärka kunskapen om varför skillnader uppstår och hur socialtjänsten ska arbeta för att säkerställa jämlik tillgång i insatser. Regeringen uppmärksammar risken att ojämlika offentliga insatser inom till exempel skola, sjukvård och socialtjänst, tenderar att omotiverat färgas av bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk status i stället för individuella skillnader och individspecifika behov.

Avhandlingsprojektet tar, i bred bemärkelse, avstamp i att alla barn som vistas och bor i Sverige har en lagstadgad rätt att få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor. I vilken utsträckning detta faktiskt sker vet vi än så länge mycket lite om då forskningen på området är begränsad.

Studiens övergripande syfte är att, utifrån ett jämlikhets- och intersektionellt perspektiv, undersöka socialtjänstens handläggning och dess konsekvenser för barns rätt till likvärdig tillgång till stöd och skydd. Avgränsningen görs till ärenden som aktualiseras genom anmälan från anmälningsskyldig person som har tagit emot uppgifter från ett barn som orsakat oron att barnet kan vara utsatt för direkt fysiskt våld från förälder. Syfte är dels att studera olika bakgrundsfaktorers betydelse i bedömningar och beslut om insats, dels undersöka vilka diskurser som framträder i socialtjänstens barnavårdsutredningar.

Studien är en explorativ aktstudie med två ingående delstudier – en kvantitativ och en kvalitativ – vars resultat intergreras under studiens slutliga tolkningsfas. Aktstudien baseras på registerdata som inhämtas från socialtjänstens IT-baserade verksamhetssystem.

Kristin Blom

Projekttitel: Sexuellt samtycke– hur unga vuxna tolkar, förstår och kommunicerar sexuellt samtycke

Ungdomarna berättar om hur de tolkar sexuellt samtycke, hur samtycke kommuniceras och vad som påverkar förståelsen av huruvida samtycke varit gällande eller inte. Avhandlingen är kvalitativ och inkluderar intervjuer och dagböcker. 

Lejla Mesinovic Klecina

Projekttitel: En studie om frontlinjesarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården

Avhandlinsplanen berör frontlinjepraktik inom den sociala barn- och ungdomsvården där orosanmälningar på barn och ungdomar tas emot och hanteras. Jag vill söka kunskap om hur socialsekreterare, i den initiala fasen som kallas förhandsbedömningar, går till väga för att identifiera barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Studien har en etnografisk ansats och planeras vara färdigställd hösten 2023. 

Lowe Bergström

Projekttitel: En kvalitativ studie om konsultbranschen för socionomer i en svensk kontext 

 Många svenska kommuner har socialtjänsten under de senaste decennierna haft svårt att rekrytera ett tillräckligt stort antal socionomer för att klara sitt samhällsuppdrag. Som en konsekvens av den här typen av problematik har man tvingats hyra in socionomkonsulter från privata företag. Inom ramen för avhandlingen argumenterar Lowe för att konsultbranschens framväxt och expansion kan förstås som en professionsdriven utvecklingen – som möjliggörs genom att socionomer lämnar socialtjänsten och en offentlig anställning till förmån för konsultbranschen. Avhandlingsprojektet utforskar hur socionomkonsulter och andra representanter för den privata konsultbranschen legitimerar konsultbranschens existens och förekomsten av inhyrda konsulter inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet. Studien syftar även till att undersöka varför socionomer söker sig till branschen och hur de motiverar sitt val samt vad det innebär att arbeta som socionomkonsult och hur det skiljer sig från att vara offentligt anställd som socialsekreterare inom socialtjänsten.

Maimuna Abdullahi

Projekttitel: Upplevelser av etnisk diskriminering i kontakten med socialtjänsten

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att identifiera hur etnisk diskriminering i kontakten med socialtjänsten upplevs, förstås, hanteras och kan förebyggas. Det ingår i syftet, med hjälp av intersektionella perspektiv, att identifiera och analysera hur överlappningen mellan etnisk diskriminering och andra diskrimineringsgrunder ser ut. Därtill ingår att identifiera och analysera vilka specifika processer och praktiker i kontakten med socialtjänsten som formar upplevelser av etnisk diskriminering; vilka handlingsstrategier som klienter utvecklar; samt att identifiera och analysera hur diskriminering förstås och hanteras inom socialtjänsten.

Moa Irekvist

Projekttitel: Föräldrar över gränser

Forskningsprojektet har fokus på ensamkommande barn och deras transnationella föräldrarelationer. Avhandlingen syftar till att belysa hur relationen mellan ensamkommande barn och deras föräldrar kan se ut, hur föräldrarna utövar sitt föräldraskap och på vilket sätt socialtjänsten tar hänsyn till dessa familjers specifika förutsättningar.

Narola Olsson

Projekttitel: Implementering av svensk prostitutionspolicy

Avhandlingsprojektet handlar om hur svensk prostitutionspolicy som vänder sig till köpare av sexuella tjänster implementeras. Genom att studera hur sexköpslagstiftningen samt hur socialt arbete tillämpas lokalt i landet är syftet med avhandlingen att studera hur köp av sexuella tjänster konstrueras som ett problem. Syftet är vidare att studera och diskutera vilka potentiella följder detta får för; personer involverade i sex mot ersättning, hur det formar tillämpningsarbetet samt hur sex mot ersättning regleras som ett samhällsproblem.

Nicholas Mugabi 

Projekttitel: Rural Livelihoods and Mobile Agricultural 
Extension Services: The Experience of Smallholder Farmers in Central Uganda

In Uganda, agriculture is the main source of livelihood, with predominantly marginal farming clustered around few plantations, and majority of the people practice subsistence farming. To enhance and strengthen agricultural production, the government of Uganda and her development partners embarked on agricultural innovations and research, and extension service delivery using mobile technology tools and platforms. Evidence from previous studies however, fall short of the current realities of households’ socio-economic conditions, livelihood activities, motivational factors for utilisation of mobile extension services and associated livelihood outcomes. Thus, this study examines the experiences of SHFs while applying mobile extension (m-Agric) services to improve on livelihoods in Central Uganda. The study uses a mixed-methods research design, the capability approach and actor-oriented perspectives as analytical tools, and Sustainability Livelihood Approach as a schema to organise my thesis.

Sara Larsson

Projekttitel: Placerade barns berättelser om familjetillhörighet

Avhandlingen syftar till att utöka förståelsen för placerade barn i den sociala barnavården och deras känsla av tillhörighet. I ett vidare perspektiv syftar den till att förbättra planering och beslut kring barnet. Intervjuer kommer att genomföras med yngre barn. Projektet har en narrativ ansats och alternativa icke-verbala intervjumetoder kommer att utforskas.

Satsuki Murofushi 

Projekttitel: Betald anhörigomsorg inom den kommunala 
äldreomsorgen

Avhandlingsarbetet handlar om betald anhörigomsorg, det vill
 säga när kommuner erbjuder anhöriga ekonomisk ersättning för att utföra hemtjänstinsatser till en äldre närstående. Det kan tillexempel handla om sådant som anhörigbidrag eller anhöriganställning. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med en generell ambition att öka kunskapen om den betalda anhörigvårdens förekomsten, konstruktioner och konsekvenser inom den kommunala äldreomsorgen. Det innebär till en början och utifrån ett mer övergripande perspektiv att belysa och analysera den betalda anhörigomsorgens förekomst, förändring och variation bland svenska kommuner. Därtill och genom en mer ingående studie av ett fåtal kommuner, undersöks även hur den betalda anhörigvården konstrueras på den kommunala nivån, samt vilka konsekvenser olika kommunala konstruktioner av betald anhörigvård har för olika grupper av hjälpbehövande äldre och anhöriga. 

Tobias Jansson

Projekttitel: Att styra möjligheten att  få stanna: en samtidshistorisk studie av svenska statens styrning av migranters tillgång till stadigvarande vistelse

Avhandlingsprojektet undersöker den statliga styrningen av migranters möjlighet till stadigvarande vistelse i Sverige, ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Projektet syftar till att förstå släktskapet mellan migrationspraktiker under 1900-talets och 2010-talet, i avseende på stadigvarande vistelse, och med vilka diskurser, materiella villkor och procedurer som dessa möjliggjorts, legitimerats och (re)producerats.

Genom undersökningen är målet också att påvisa hur den statliga styrningen avgränsat vilka kategorier av migranter som fått vistats stadigvarande i Sverige, och hur det upprättat ojämlika villkor för olika gruppers tillgång till sociala och mänskliga rättigheter.

Tua Hassling

Projekttitel: Att avslöja våld i familjen - om att samtala med barn 
och ungdomar om deras upplevelser av våld

Avhandlingsarbetet handlar om våld i familjen, både våld mellan  vuxna i familjen och våld mot barn. Jag intervjuar barn och ungdomar om samtal de har haft med professionella om våldet. Jag gör också fokusgruppsintervjuer med personal på barn - och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP) om hur de ser på att upptäcka våld i familjen hos de barn och ungdomar som söker vård. 

Åsa Borgström

Projekttitel: Unga med intellektuell funktionsnedsättning: självpresentationer online/offline och internet-relaterat stöd

Avhandlingsarbetet syftar till att undersöka unga med intellektuell funktionsnedsättning och deras aktiviteter på internet, men även vad som händer i spänningen mellan online och offline. Mer specifikt är syftet att undersöka vad som kännetecknar de självpresentationer som de ger uttryck för på sociala medier, till exempel vad de väljer att berätta och att inte berätta. Dessutom är syftet att studera vilken mening, funktion och konsekvens sociala medier har för ungdomarnas identitetsskapande, och hur de i samspel med andra skapar identiteter och om det går att identifiera ”alternativa identiteter”.

Avhandlingen utforskar även ungdomarnas upplevelser av internet-relaterat stöd. Avhandlingens teoretiska ramverk anknyter främst till teorier om modernitet och ungdom men även till ett interaktionistiskt perspektiv. Etnografisk/netnografisk metod används för att få fram täta beskrivningar och kontextualiseringar av processerna rörande ungdomars nätanvändning.