Länkstig

(O)jämlik social barnavård? En mix-metodstudie om skillnader i tillgång till insatser när socialtjänstens utredningspraktik möter barns berättelse om utsatthet för direkt fysiskt våld från förälder

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet undersöker socialtjänstens handläggning och dess konsekvenser för barns rätt till likvärdig tillgång till stöd och skydd.

Bakgrund

I översynen av socialtjänstlagen (SOU 2020:47) betonas vikten av att stärka kunskapen om varför skillnader uppstår och hur socialtjänsten ska arbeta för att säkerställa jämlik tillgång i insatser. Regeringen uppmärksammar risken att ojämlika offentliga insatser inom till exempel skola, sjukvård och socialtjänst, tenderar att omotiverat färgas av bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, etnicitet och socioekonomisk status i stället för individuella skillnader och individspecifika behov.

Avhandlingsprojektet tar, i bred bemärkelse, avstamp i att alla barn som vistas och bor i Sverige har en lagstadgad rätt att få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor. I vilken utsträckning detta faktiskt sker vet vi än så länge mycket lite om då forskningen på området är begränsad.

Syfte

Studiens övergripande syfte är att, utifrån ett jämlikhets- och intersektionellt perspektiv, undersöka socialtjänstens handläggning och dess konsekvenser för barns rätt till likvärdig tillgång till stöd och skydd. Avgränsningen görs till ärenden som aktualiseras genom anmälan från anmälningsskyldig person som har tagit emot uppgifter från ett barn som orsakat oron att barnet kan vara utsatt för direkt fysiskt våld från förälder. Syfte är dels att studera olika bakgrundsfaktorers betydelse i bedömningar och beslut om insats, dels undersöka vilka diskurser som framträder i socialtjänstens barnavårdsutredningar.

Studien är en explorativ aktstudie med två ingående delstudier – en kvantitativ och en kvalitativ – vars resultat intergreras under studiens slutliga tolkningsfas. Aktstudien baseras på registerdata som inhämtas från socialtjänstens IT-baserade verksamhetssystem.