Video (04:12)
Samskapande - ett samarbete mellan forskning och praktik för ungdomars bästa
Bild
Länkstig

Leaving Care - en jämförelsestudie av implementering, förändringsmekanismer och effekter av övergångsinsatser till ungdomar som lämnar samhällsvård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 800 000
Projekttid
2021 - 2026
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Finansiär
FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Kort beskrivning

Projektet Leaving Care undersöker utvecklingen, implementeringen och effekten av insatser till ungdomar som lämnar placering i social dygnsvård för ett självständiga liv. I Leaving Care samarbetar forskare tillsammans med praktiker och drar på så sätt nytta av varandras kunskap och erfarenheter. Målet är att tillsammans hitta nya perspektiv och arbetssätt för att bättre stödja ungdomar i deras övergång från samhällsvård till att börja leva självständiga liv.

Varför en studie?

Forskning har tydliggjort att ungdomar som är placerade i social dygnsvård är
en särskild sårbar och utsatt grupp. Till skillnad från andra länder rör svensk socialvård insatser före placering, inte vid avslut. Det finns idag inga insatser i Sverige som har empiriskt stöd för att förbättra utfallet för ungdomar i social dygnsvård före eller vid placerings avslut.

Inom Leaving Care-projektet undersöks korttids-, långtids- och implementeringseffekter av insatser för ungdomar i övergången från samhällsvård. Forskarna i projektet jämför två arbetssätt;

Jämförelserna kommer att belysa vilka förändringsmekanismer som kan relateras till utfallet och som därmed är viktiga att ta hänsyn till i utvecklandet av insatser för målgruppen.

Utfallen kommer att belysa en rad självrapporterade samt registerbaserade utfall så som utbildning, anställning och kriminalitet. Analyserna inkluderar även hälsoekonomiska utfall. Dessutom kommer verksamma socialarbetares inställning, ungdomarnas inställning och organisations möjligheter att implementera och genomföra insatser att undersökas.

Detta vill vi åstadkomma

Syftet med projektet är att utveckla den empiriska grunden för insatser för ungdomar placerade i social dygnsvård i Sverige genom att utveckla kunskapen om hur insatser kan designas och implementeras för att förbättra utfallet för ungdomar i samhällsvård.

Samarbete mellan forskning och praktik - för ungdomars bästa

Projektet genomförs med hjälp av det vi kallar samskapande forskning, det vill säga en samarbetsprocess där personer med olika perspektiv, kunskap och expertis arbetar tillsammans för att lösa specifika problem och frågeställningar. I det här projektet innebär det att vi har en samarbetsgrupp som består av forskare , ungdomar med egen erfarenhet av samhällsvård, och yrkesverksamma enhetschefer, verksamhetsutvecklare, socialsekreterare och familjebehandlare.

Bild
En datorskärm med bilder på olika människor som har ett videomöte.
Samskapande forskning i Leaving Care-projektet handlar om ett samarbete mellan målgruppen för forskningen, forskare och praktiker - så att interventionen möter de behov och mål som praktiken har. Att ha diskussionsgrupper tillsammans är ett sätt att tillvarata kunskap, olika perspektiv och infallsvinklar.

Mitt mål med samarbetet var att få stöd av forskning i det arbete vi vill göra.

Magda Välikoski, enhetschef, Farsta stadsdelsförvaltning

Resultatet har mynnat ut i ett program som vi håller på att sjösätta nu.

Lena Lundqvist Falk, familjebehandlare

Fördelen med samskapande forskning är att man lär sig om varandras värde.

Martin Bergström, forskare
 

Vi söker deltagare till ungdomsråd

Är du vår ungdomsexpert?

Vi vill ta reda på vilket stöd som behövs när ungdomar i samhällsvård ska börja bo på egen hand. Har du egen erfarenhet och vill samarbeta med oss för att bidra med ny kunskap? Kontakta oss gärna!

Anmäl ditt intresse för ungdomsrådet

 

Kommunikationsmaterial för ungdomsrådet

Ungdomsråd Leaving Care-projektet (PDF)

Kontakt forskare i projektet

Kontakt praktiker i projektet

Magda Välikoski, enhetschef, Farsta stadsdelsförvaltningen
magda.valikoski@stockholm.se

 

Rådgivande kommitté

Ulf Axberg
Professor, Fakultet for sosialfag/Faculty of Social Studies
Familieterapi og systemisk praksis/Family Therapy and Systemic Practice
VID vitenskapelige høgskole/VID Specialized University

Catrine Kaunitz
Socionom, lic.
Statens institutionsstyrelse

Anneli Jäderland
Handläggare
Avd. för Vård och Omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Helén Olsson
Lektor och forskare i socialt arbete
Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet