Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sexualitet- och identitetsutveckling på internet i HBTQ+ gruppen inklusive effekter av gatekeeping fenomen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Det här avhandlingsarbetet vill utforska styrkor, friskfaktorer och risker som onlineaktivitet och communities har för unga HBTQ+ personer, som är associerade med sexuellt identitetssökande online och där forskning visar att HBTQ+ gruppen är extra utsatt. Projektet undersöker hur unga HBTQ+ personer utvecklar sin identitet utifrån deras aktiviteter på internet. Detta inkluderar könsidentitet och sexuell orientering och hur de konflikter som kan uppstå inom HBTQ+ gruppen (gatekeeping) hanteras och ger för konsekvenser.

Syfte

Avhandlingsarbetet ämnar skapa en kunskapsbas för det outforskade området kring unga HBTQ+ identifierade och deras sexuella identitetssökande online.

Forskning inom området är bristande och har svårt att hänga med i ungas onlineaktivitet där studier visar att unga HBTQ+ identifierade ibland lever hela sina sociala och romantiska liv i online-communities. Det här projektet vill utforska styrkor, friskfaktorer och risker onlineaktivitet och communities har för unga HBTQ+ personer som är associerade med sexuellt identitetssökande online där forskning visar att HBTQ+ gruppen är extra utsatt. Riskerna inkluderar sexuellt risktagande, minoritetsstress och negativa hälsoutfall relaterade till outforskade gatekeeping-fenomen. I HBTQ+ gatekeeping uppstår en konflikt mellan den mer etablerade HBTQ+-gruppen med nyare identitetsmarkörer, särskilt inom queer och trans - som både riskerar bli exkluderade från sin minoritetsgrupp parallellt med samhället i stort.

Avhandlingsarbetet planerar ha en multimetodisk internetbaserad design med kvalitativa intervjuer byggda på deltagande observationsstudier och bland annat användarprofilanalyser. Dessutom planeras att förbättra det redan existerande validerade mätinstrument SEXIT kring frågor som rör ett utforskande av sexualitet på internet och utvärdera i en kvantitativ studie och på så sätt skapa en bas för vidare forskning med longitudinell ansats. Den teoretiska referensramen planeras ha en socialkonstruktivistisk utgångspunkt med flera möjliga ingångar, bland annat teorin om sexuella skript (Simon & Gagnon, 1986), Ahmeds (2006) queer fenomenologi samt Richardssons (1998) teori om sexuellt medborgarskap.

I Sverige idag erbjuder främst större städer HBTQ+ aktiviteter och sociala sammanhang för unga och de flesta lämnas till att söka deras sammanhang och communities online. För mindre etablerade identiteter sker detta ofta i en internationell onlinemiljö vilket ger denna projektplan både ett svenskt och internationellt perspektiv. Detta projekt ämnar ge kunskap och insikt till flera fält, både socialt arbete och preventiv hälsa, i form av teori och praktiska interventioner för till exempel Ungdomsmottagningar, elevhälsan i skolan och HVB-hem.

Avhandlingsarbetet kommer att skrivas på engelska för att tillgängliggöra resultatet för delar av målgruppen då projektet befinner sig i en miljö där engelska språket och uttryck från detta utgör ett gemensamt språk. Resultat från avhandlingen kommer också presenteras i olika former på svenska för att nå ut till verksamma inom till exempel socialt arbete och ungdomsmottagningen.

Avhandlingsprojektet har en multimetodisk internetbaserad design med inledande etnografisk metod, följt av intervjustudier. Implementering i metodmaterial för yrkesverksamma planeras.  Det teoretiska ramverket för studierna har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på sexualitetsfrågor med flera möjliga ingångar.