Göteborgs universitet
Bild
Två Rubiks kub staplade på varandra
Foto: Olav Ahrens Rotne
Länkstig

Metoder för kausal inferens i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Kursen ger en bred introduktion till metoder för kausal inferens och är organiserad i fyra delar.

I kursens första del introduceras skillnaden mellan kausala och icke-kausala forskningsfrågor, och skälen till varför det i allmänhet är omöjligt att besvara orsaksspecifika frågor genom att analysera samband bland observerade variabler synliggörs.

I den andra delen av kursen behandlas tre vanliga metoder för att svara på orsaksspecifika frågor, nämligen regressionsdiskontinuitet analys (RD), instrument-variabel-regressionsanalys (IV) och regressionstekniker för fixa effekter/skillnader i skillnader (Fixed effeccts/Diff-in-diff). Den logik som dessa metoder bygger på presenteras, och användningen och tolkningen av teknikerna illustreras med både simulerade och reella data med hjälp av R.

I den tredje delen av kursen presenteras strukturell ekvationsmodellering och propencity score matchning som metoder där kontextuella omständigheter i observerade och latenta variabler konstanthålls för att förhindra bias i uppskattningar av kausala effekter.

Den fjärde och sista delen av kursen visar hur mönster i RD och IV-analyser kan kombineras, och hur IV-modeller kan beräknas med SEM-tekniker.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurser  Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1802) och Strukturell ekvationsmodellering i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1806).

Praktisk information

Kurskod
QRM1809

Kursstart
VT 2022: 11 april

Ansökningsperiod:
1 okt - 15 feb

Campusdagar
VT 2022: Beslutas senare

Kursplan QRM1809

Litteratur QRM1809