Göteborgs universitet
Länkstig

Prov- och instrumentkonstruktion för utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Kursen handlar om vad som kännetecknar mätningar av god kvalitet och hur sådana konstrueras. Detta är ett viktigt område då en stor del av forskningen inom det utbildningsvetenskapliga området bygger på information från någon form av mätning; det kan vara före- och eftermätningar i samband med interventioner i klassrum, kartläggningar på skolor eller arbetsplatser, nyttjande av data från internationella studier, och/eller insamling av bakgrundsinformation som har till syfte att komplettera annan data.

Inledningsvis ger kursen en orientering vad gäller egenskaper hos olika typer av instrument såsom kunskapsprov, test av förmågor eller egenskaper, bedömningsformulär, attitydmätningar, självskattningar och självrapporter om andra företeelser och begrepp som tillsammans med bakgrundsfaktorer mäts via enkäter. Därefter följer en fördjupning mot den typ av instrument som är mest relevant för den studerande, med fokus på konstruktion. Stor vikt kommer att läggas på aspekter i konstruktionsprocessen som särskilt bör beaktas för att tillförsäkra och skydda validiteten.

Vill du lära dig hur man konstruerar mätinstrument för utbildningsvetenskaplig forskning? 

Välkommen med din ansökan!

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs kurs Grundläggande statistik för utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1800).

Praktisk information

Kurskod
QRM1805

Ansökningsperiod
TBD