Göteborgs universitet

Kurser

QRMs kurser och workshops är öppna för utbildningsvetenskapliga forskare från olika institutioner och discipliner.

QRM erbjuder metodkurser inom tre subdomän inom det kvantitativa metodområdet:

  • Undersökningsdesign; hur urval, mätning och analys i olika kombinationer kan bidra till forskningsfrågor av beskrivande och förklarande art
  • Mätning; Utveckling av mätinstrument, skalkonstruktion, reliabilitet och validitet
  • Analys: Metoder och tekniker att undersöka, beskriva och förklara

Inom dessa tre områden erbjuds kurser av olika svårighetsgrad. I lärandemålen ingår både praktisk tillämpning av olika metoder och kritisk granskning av kvantitativ forskning.

Målgrupp

QRMs kurser och workshops är öppna för utbildningsvetenskapliga forskare från olika institutioner och discipliner:

  • Registrerade doktorander och Post-doktorer; forskare, handledare och lektorer, vid universitet och högskolor från hela Sverige
  • Internationella doktorander och postdoktorer

Max 15 deltagare per kurs, doktorander äger förtur. Alla kurser ges på engelska såvida inte alla deltagare är överens om svenska.

Baskurser

QRMs baskurser rekommenderas för alla som inte tidigare arbetat med kvantitativa data eller metoder, eller som inte varit aktiva brukare på länge. Samtliga kurser är om 7,5 högskolepoäng, ges på halvfart, och i kurserna används utbildningsvetenskapliga data och frågeställningar som exempel och tillämpningar. Kunskaper motsvarande de i kursen Grundläggande statistik liksom viss erfarenhet av statistikprogrammet SPSS erbjuds i QRM1800 och utgör basen för deltagande i alla andra av QRMs kurser. De flesta universitet och högskolor erbjuder SPSS till anställda och studenter, antingen som sitelicens eller som begränsad volymlicens.

Specialiserade kurser

Alla QRMs specialiserade kurser omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart. Dessa kurserna ställer krav på olika grader av metodologiska förkunskaper. En del av dessa analystekniker kräver dessutom annan programvara än SPSS. Information om vad som fordras finns beskrivet för respektive kurs.