Göteborgs universitet
Bild
Tårtbit ur tårta
Foto: Annie Spratt
Länkstig

Flernivåmodellering i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

I pedagogisk forskning har data mycket ofta en klusterstruktur, dvs individer tillhör grupper. Till exempel är elever organiserade i klassrum och klassrum är organiserade i skolor. I en sådan datahierarki tas hänsyn till elever från samma klassrum och skola mycket mer lika än de som är från ett annat klassrum eller skola. Ett sätt att ta hänsyn till och analysera sådana beroenden som kan finnas i hierarkiska datakluster är att tillämpa flernivåanalysteknik.

Denna kurs kommer att introducera deltagarna i flernivåanalys vad gäller såväl grundläggande teoretiska principer som väsentliga metodologiska och statistiska frågor. Vi kommer att beröra både hierarkisk linjär modellering (HLM) och flernivå strukturell ekvationsmodellering (MSEM). Kursen har också som syfte att förse deltagarna med kunskap som möjliggör en kritisk granskning av pedagogisk forskning som baseras på flernivåmodelleringsteknik.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande lärandemålen i QRMs Kurser Regressionsanalys i utbildingsvetenskaplig forskning (QRM1802) samt Strukturell ekvationsmodellering i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM1806).

Praktisk information

Kurskod
QRM1807

Ansökningsperiod
HT 2024: 2024-04-01 - 2024-05-15