Länkstig

Cecilia Wallerstedt

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Cecilia Wallerstedt

Jag forskar om undervisning och lärande i framförallt musik, men även andra estetiska ämnen. Jag har gjort studier inom olika institutioner för lärande, från förskolan till gymnasiet. Jag är intresserad av interaktionen mellan lärare och barn i klassrummet och i förskolan. Jag undersöker vad det innebär att kunna olika saker från den lärandes perspektiv och hur läraren kan bidra till lärandet. Den forskning jag och min forskargrupp har gjort om förskolan de sista åren har resulterat i en didaktik för förskolan - lekresponsiv undervisning - där vi prövat och syntetiserat begrepp från bland annat kulturhistorisk teori och kommunikationsforskning. Denna forskning vidareutvecklar jag nu i ett projekt som handlar om barns fantasi och föreställningsförmåga. Jag handleder doktorander inom forskarskolan Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet (PReCEC). I lärarutbildningen har jag framförallt undervisat om konstarter, estetik och lärande, samt sociokulturell teori.

Jag deltar i ett nätverk för Studier av konstnärligt seende, ett samarbete mellan Göteborgs universitet, forskare från Sverige, Norge och Finland samt Nordiska Akvarellmuseet, finansierat av Nordiska kulturfonden. Jag är också koordinator för Nätverket för praktikutveckling, utvecklingspedagogik och förskoleforskning (PUFF) som bland annat årligen arrangerar en konferens för verksamma förskollärare och förskolerektorer.

Min bakgrund är som gymnasielärare i matematik och musik och jag disputerade 2010 i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid högskolan för scen och musik, Konstnärliga fakulteten. Mitt avhandlingsarbete ingick i ett tvärfakultativt forskningsprojekt om estetiska ämnen i förskolan. Jag studerade hur barn kunde utveckla sin förmåga att lyssna musikaliskt med förskollärares, grundskollärares och fritidspedagogers hjälp. Jag är sedan 2011 anställd vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, under åren 2016-2022 som prefekt.

Avslutade forskningsprojekt:

  • Musical Interaction Relying On Reflexion (EU:s sjunde ramprogram; Technology-enhanced Learning). Läs mer här.
  • Changing Notational Practices and the Transformation of Musical Knowing Among the Young in the Digital Age (postdoc-projekt finansierat av GU). Läs mer här (vetenskaplig artikel) och här (populärvetenskaplig artikel).
  • Lekresponsiv undervisning (Skolforskningsinstitutet). Läs mer här (temanummer i vetenskaplig tidskrift)
  • Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning om musikundervisning i skolan, Se här.

Nuvarande projekt:

  • Implementering av Lekresponsiv undervisning i en kommun, ur rektorers, förste förskollärares och specialpedagogers perspektiv (kommunfinansierat projekt 2022-2024)
  • FILUR: Fantasi och föreställningsförmåga i Lekresponsiv undervisning: Reorientering av barns perspektiv (Finansierat av Skolforskningsinstitutetet 2024-2026)