Länkstig

Anne Kultti

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen B Åsikten
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anne Kultti

Många förskolebarn idag har en flerspråkig vardag. Enligt FN:s barnkonvention ska barns språk erkännas i utbildning. Min forskning berör barns jämlika lärandemöjligheter genom studier om undervisning, lek och språklärande i förskolan. Frågor som hur förskolan som en utbildningsinstitution kan stärka en språkutveckling funktionell för barn som växer upp i ett globalt samhälle, och samverkan som en del av undervisning, berörs. Jag betraktar kompetenstuveckling som ett viktigt redskap för utveckling av flerspråkande undervisning (se nedan). Jag har handlett verskamma i förskolan kring språkutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkande i flera kommuner.

Flerspråkiga barns villkor i förskolan: lärande av och på ett andra språk, andra upplaga:

https://www.liber.se/webshop/product/flersprakiga-barns-villkor-i-forskolan-larande-av-och-pa-ett-andra-sprak-9789147148370

FORSKNING

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6995-4468

Flerspråkande lekresponsiv undervisning (2022-2024)

Mitt pågående forskningsprojekt handlar om att tillämpa och utveckla flerspråkande i lekresponsiv undervisning och barns utveckling av ordförråd och språkmedvetehet i förskolan (Kultti, 2022a, b).

Kompetensutveckling i flerspråkande lekresponsiv undervisning:

Jag genomför kompetensutveckling i förskolan i syfte att utveckla undervisning som karaktäriserar flerspråkande, lek och barns agens. Undervisningen syftar till att erbjuda utökade möjligheter till utveckling av språkmedvetenhet och ordförråd (förståelse av begrepp) från perspektiv på flerspråkiga barn.

Kompetensutveckling består av handledning och kollegiala samtal och pågår under ett läsår. Implementering och utveckling av flerspråkande lekresponsiv undervisning sker i samverkan mellan lärare, arbetslag, ledning och mig som forskare. Under året genomför lärare undervisningsaktiviteter och samtal med vårdnadshavare som bildar grund för undervisning. Avsikten är att lärare/förskolepersonal redan i tidigt skede utövAr agens i sina utvecklingsprocesser. Lärare (ca 5 personer) som deltar i handledning, håller i kollegiala samtal inom tematiken på arbetsplatsen (med stöd av rektor).

Handledning (2h*4 tillfällen) har följande innehåll:

1) Teoretiska perspektiv på flerspråkighet och flerspråkande i utbildning

2) Teoretisering av undervisning och lärande inkl. samverkan med vårdnadshavare

3) Analys av undervisning och lärande

4) Utveckling av undervisning inkl. samverkan med vårdnadshavare

Befrämja barns språkliga och meta-språkliga utveckling genom lekfulla översättningsaktiviteter (2016-2019)

Jag har studerat hur förskolan kan erbjuda barn kraftfulla språklärande erfarenheter. Hur man stöttar barn att lära på flera språk är en pressande utmaning för samtida utbildning. Det närmar vi bl.a. genom att studera hur flerspråkiga barn kan stöttas i att utveckla viktiga lingvistiska och metalingvistiska insikter i och genom tvåspråkiga aktiviteter (jfr translanguaging). En del av projektet är finansierad av Svenska Kulturfonden. Projektet redovisas i Kultti & Pramling, 2018, 2019, 2021; Jidai et al., 2017 samt ien populärvetenskaplig bok: Undervisning i flerspråkig förskola, publicerade (se mina publikationer).

Yngre barns deltagande genom icke-verbal kommunikation i en australiensisk förskolekontext

Jag har genomfört en studie en australiensisk förskolekontext som har resulterat i tre artiklar med fokus på 1) yngre barns utvecklingsbanor i en ny språkpraktik (Kultti, 2015), 2) hur yngre barn socialiseras i en förskolepraktik med hjälp av leksaker (Kultti & Pramling, 2015) och 3) yngre barns möjligheter för deltagande genom pedagogisk strukturering av verksamheten (Kultti, 2016).

Samverkan från förskollärares, föräldras och barns perspektiv med fokus på inskolning i flerspråkiga förskolemiljöer (2014-2015)

Jag har medverkat i ett europeiskt forskningsprojekt med samverkan mellan förskolan och hemmet i fokus. Inom ramen för SIGNALS: Strenghtening activity oriented interaction and growth in the early years and transitions, studeras samverkan och delaktighet under inskolning, utifrån förskollärares, föräldrars och barns perspektiv. I den svenska delstudien uppmärksammas speciellt hur mångfald i deltagarnas kulturella och språkliga erfarenheter och kunskaper kommer till uttryck under inskolning i dagens förskola.

Finansiär: EU Lifelong Learning Programme

Mer information om SIGNALS

www.SIGNALS-EU.com

Förskolan som resurs för barns välbefinnande och lärande (2015-2020)

I samarbete mellan IPKL/Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen (avd. Folkhälsa) har en pilotstudie genomförts med syfte att belysa barns välbefinnande och lärande, och hur förskolan kan bli en resurs för att främja dessa mål, bland annat för att finna indikatorer för att utjämna skillnader mellan barn som kommer från olika socioekonomiska miljöer. Välbefinnande i den här studien relateras till aspekter av hälsa som ett medel för att uppnå de ambitionerna man har i livet men också social och kulturell hållbarhet (hållbar utveckling), vilket är en relativt ovanlig kombination i förskolesammanhang och forskning om barns lärande. En rapport från Göteborgs stad (2014) betonar följande: 1) att uppnå hälsa är en mänsklig rättighet, 2) ojämlikhet betraktas som vår generations stora utmaning och 3) att orättfärdiga skillnader kan undvikas. Dessa punkter relaterar till social hållbarhet, ett perspektiv som anger en riktning mot en möjlig framtid.

Pilotstudien baseras på en enkät. Enkäten behandlar barns välbefinnande och lärande i ett hållbarhetsperspektiv, både i förskolans verksamhet och i hemmiljön. Enkäten har gjorts i fem versioner med liknande frågor och besvarats av föräldrar, förskollärare och femåringar i 12 förskoleavdelningar i fyra kommuner i Västra Götaland samt förskolechefer och politiskt ansvariga för förskolan i dessa kommuner. Enkäten till föräldrar är den mest omfattande. Studien presenteras i en rapport: http://hdl.handle.net/2077/42470

Pilotstudien ledde till en kompetensutbildningsinsats under 2017-2018 där förskolepersonal i fem kommuner (Uddevalla, Skövde, Färgelanda, Göteborg och Borås). I en av delarna, som innefattade föreläsningar och aktiviteter att genomföra i den egna verksamheten, har 23 förskolepersonal deltagit. Dessa deltagare är nu handledare i sin egen kommun där förankringsarbete just har påbörjats. De preliminära planerna innebär bl.a. att nå minst 160 personer som arbetar i (minst) 50 förskolor. Det planeras också för samarbete kring flerspråkighet, språklärande och föräldrasamverkan med förskolechefer, modersmålsenhet, elevhälsa, politiker och BVC i kommunen.

Analysen tyder på att projektet redan lett till utveckling av undervisning för barns språklärande. Exempelvis framträder hur en del barn, redan efter deltagande vid ett tillfälle i ett tvåspråkigt meta-samtal, ökat intresse för språk; hur barn med skilda språkliga kunskaper bidrar till varandras möjligheter till deltagandet i meta-samtalen; hur behov av att använda två språk har lett till utökat samarbete med kollegor, modersmålslärare, vårdnadshavare.

De aktiviteter som genomförts av deltagarna och de resultat som framträder är viktiga att i relation till språklärande i förskolan och skapande av en mer social och kulturell hållbar förskolevardag för flerspråkiga barn och deras familjer. Arbetet och spridning av nya kunskaper i de deltagande kommunerna har följts upp under 2019-20: se rapporten Barns välbefinnande och lärande: fokus på flerspråkighet och samverkan i förskolan: https://gup.ub.gu.se/publication/305066

Projektet sprids i form av en webbutbildning 2022.

Finansiär: Avdelning för social hållbarhet, Västra Götalands region

EDUGATE - Flerspråkig undervisning i förskolan (Multilingual teaching in early childhood education and care) (2016-2019)

Syftet med detta Erasmus+ projekt är att styrka lärarprofessionen inom vad som internationellt benämns Early Childhood Education med fokus på flerspråkighet, genom att bidra till att kvaliteten på undervisning för barn i multikulturella områden utvecklas. Detta görs genom att kartlägga flerspråkiga miljöer och utveckla nya metoder och läroplansinnehåll för barn med annat modersmål än majoritetsspråket i respektive deltagande land. Asylsökande flyktingar och migranter inkluderas. Men välbefinnande och hälsa är också relaterat till barns lärande och utveckling, därför ska projektet vara både holistiskt till sin karaktär och åldersrelevant. Konkret skall alltså forsknings- och utvecklingsarbetet resultera i utvecklandet och prövandet av olika modeller och innehåll för dessa barn som sedan ska kunna ligga till grund mer generellt för arbetet med minoritetsspråkiga barn med målsättningen att nå en socialt och kulturellt hållbar utveckling mot jämlikhet. I projektet deltar Italien, Finland, Litauen, Sverige, Tjeckien och Polen.

Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande (2012)

Min avhandlingsstudier handlar om hur förskolan kan vara ett sammanhang och ett samhälleligt instrument för att stärka yngre flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv för att förstå de förutsättningar för lärande och utveckling som råder för flerspråkiga barn i förskolan idag. Analysen har fokus på interaktion och kommunikation mellan barn och mellan barn och vuxna. Särskilt intresse ägnas åt att belysa deltagande, stöttning och användning av redskap inom ramen för den specifika institutionella miljö som förskolan utgör.

Nordiskt nätverk: Language Immersion Network for Early Childhood (LINEC) (2018-2019)

Ett nordiskt nätverk om undervisning i flerspråkiga förskolesammanhang tillsammans med kollegor vid Tallinn Universitet och Åbo Akademi. I september 2019 anordnar nätverket en konferens i Tallinn. Se hemsidan för information: https://linecweb.wordpress.com/

Finansiär: Nordplus

A member of a scientific Advisory Council for multilingual education in Early Childhood Education and Care in Luxembourg, appointed by the Ministry of Education, Children and Youth in Luxembourg (2021-2024).

UPPDRAG

Jag har handlett verskamma förskollärare kring språkutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkighet i flera kommuner.

Jag medverkar i ett Ifous forsknings- och utvecklingsprogam: Språkutvecklande förskola (2023-2025) https://www.ifous.se/sprakutvecklande-forskola/

UNDERVISNING

Jag undervisar och föreläser i grund (förskollärar)-, master- och forskarutbildning vid IPKL samt i fortbildningssammanhang. Mitt undervisningsintresse berör kommunikation och lärande, undervisning, språkande och flerspråkande, jämlika lärandevillkor, föräldrasamverkan i förskolan.

NYCKELORD

Kommunikation och interaktion i förskolan, deltagande, lärande och undervisning, språklärande, flerspråkighet, lek, samverkan, inskolning, delaktighet, välbefinnande, social och kulturell hållbarhet.