Länkstig

Camilla Björklund

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15, Hus C
41120 Göteborg
Rumsnummer
C1 15
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Camilla Björklund

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet och medverkar i förskollärarutbildningens matematikdidaktiska kurser och självständiga arbeten. Forskningsintresset rör sig kring barns matematiklärande och pedagogers didaktiska kompetens i förskola och tidiga skolår. Camilla är involverad i flera mindre studier om matematiklärande och -undervisning i samarbete med andra forskare inom GU, nationellt och internationellt.

2021-2024 leder Camilla forskningsprojektet SATSA - Strukturell ansats i undervisning som grund för hållbart aritmetiklärande - ett praktiknära projekt i svenska förskoleklasser där syftet är att karakterisera och konceptualisera vad det är som gör lärandeutfallen av matematikundervisning med en strukturell ansats för 6-årigar hållbara och utvecklingsbara. Projektet genomförs i 100 förskoleklasser: två interventionsprogram samt jämförelsegrupper. Medforskare är Angelika Kullberg (IDPP Göteborgs universitet) och Anna-Lena Ekdahl (Jönköping university).

2019-2021 är Camilla projektledare för forskningsprojektet DUTTA - DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter. Den praktiknära forskningen (finansierad av Skolforskningsinstitutet) avser att undersöka vad som är avgörande för barns aritmetiska färdigheters utveckling i tidig ålder och hur en förskoledidaktik som grundar sig på empiriska fynd och variationsteoretiska antaganden om lärande och undervisning kan gestalta sig. Projektet genomförs i nära samarbete med förskolor i södra Sverige och professor Hanna Palmér vid Linnéuniversitetet.

2019-2021 medverkar Camilla i projektet EXTENT, ett forskningsprojekt finansierat av Skolforskningsinstitutet med syfte att studera elevers (åk 1) räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång. Projektledare är docent Angelika Kullberg, Göteborgs universitet.

2015-2018 var Camilla projektledare för FASETT - Förmågan Att Sinnligt Erfara de Tio första Talen som nödvändig grund för aritmetiska färdigheter (finansierat av Vetenskapsrådet), där syftet var att undersöka i vilken utsträckning förmågan att direkt erfara tals månghet och del-helhetsstruktur är en förutsättning för utveckling av aritmetiska färdigheter och hur förmågan kan utvecklas i en teoretiskt driven pedagogik, samt hur utveckling av förmågorna hjälper barnen att bemästra aritmetikuppgifter över längre tid.

2017-2018 medverkade Camilla i Lekbaserad didaktik – att vidareutveckla förskoledidaktisk teoribildning i samverkan mellan forskare och förskolelärare, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och förskolor i Göteborgs stad och Halmstad (finansierat av Skolforskningsinstitutet). Syftet är att i samverkan mellan forskare och förskollärare vidareutveckla teoribildning om en lekbaserad förskoledidaktik (projektledare Niklas Pramling).

Under åren 2011-2013 var Camilla anställd som post-doc forskare i projektet Learning about space (finansierat av Vetenskapsrådet). Projektet innebar praxisnära forskning med syfte att utveckla matematikdidaktiska tillvägagångssätt som lämpar sig för förskolans och förskoleklassens villkor. I projektet prövas Learning Study som design för professionsutveckling, anpassat till förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamheter.

År 2007 försvarade Björklund sin doktorsavhandling ”Hållpunkter för lärande – Småbarns möten med matematik” vid Åbo Akademi, Finland. Avhandlingen bygger på en explorativ studie av de yngsta barnens (1-3 år) möten med matematik i pedagogisk verksamhet. Studien beskriver barns erfarande och lärande av matematik i för dem meningsfulla sammanhang. Barnens lärandemöjligheter diskuteras i variationsteoretiska termer.

Efter disputationen var Björklund verksam i olika projekt i Finland (t.ex. Att skapa rum för matematiklärande och LukiMat) där fokus ligger på professionsutveckling inom det matematikdidaktiska området i förskola och förskoleklass.