Göteborgs universitet
Bild
Brain made out of trees
Länkstig

Om Carmela Miniscalco

Carmela Miniscalco är professor i logopedi, knuten till Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Hon har arbetat kliniskt med barn med språk- och kommunikationsstörningar i mer än 30 år.  Fram till 2018 var hon lektor vid enheten för logopedi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Carmela är universitetssjukhusöverlogoped och arbetar kliniskt på enheten för barn- och ungdomsneuropsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Tidgare arbetade hon flera år inom central barnhälsovård.

Carmela är författare till 55 vetenskapliga artiklar och några bokkapitel om språk- och kommunikationssvårigheter och deras relation till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hennes huvudsakliga intressen inom klinik, forskning och undervisning är språk- och kommunikationsutveckling, förekomst av språkstörningar hos barn med autism och/eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller medicinska tillstånd samt tidig upptäckt/screening.

Carmela Miniscalco
Carmela Miniscalco
Foto: Josefin Bergenholtz

Forskningsintressen

Carmelas forskning har visat att det är möjligt att identifiera barn med språkstörning vid 2,5 års ålder med det screeningprogram som hon utvecklat, som nu används som en av två valida screeningmetoder i Sverige. Barn som inte klarar denna screening löper hög risk för  att ha kvarstående språkliga problem vid 6 års ålder och för autismspektrumstörning, ADHD eller båda vid 7-8 års ålder.  De språkliga prblemen i skolåldern visar sig då som svårigheter bl.a med berättarförmåga,  nonordsrepetition  och läsning. För närvarande görs en uppföljning av hur dessa nu unga vuxna, som noggrant kartlades som barn (vid 2,5 år, 4 år, 6 år och 7-8 år) klarade sig när det gäller skolbetyg, behörighet till gymnasieskolan, ICD-10-diagnoser inom öppen och sluten specialistvård, yrkesliv etc. Projektet bygger på rutinmässigt insamlade registerdata från nationella myndighetsregister.

Finansiering

2012-2015: Små barn med autism: Kunskap, metodutveckling och intervention ur ett delaktighetsperspektiv. Projektnummer 2012-0356B Arvsfonden 3 år; 2 428 000 SEK: Avslutad och rapporterad 2015.

2014-2019: FORTE 3 år (3 430 000 SEK; Dnr 2013-094) Språkförmåga hos barn med autismspektrumstörning: En populationsbaserad longitudinell studie. Färdigställt 2019.

2019-2022: FORTE 3 år (3 030 000 SEK; Dnr 2018-00389) En populationsbaserad studie om språkutveckling hos barn som exponerats för per- och polyfluorerade ämnen (PFAS). Färdigställt 2022.

2019-2020: ALF-medel 2 år (1 500 000 SEK) Uppföljning av språkförmåga och utvecklingsprofiler hos barn med tidigt identifierade språkstörningar. Färdigställt 2020.

2022-2024: ALF-medel 3 år (1 200 000 SEK) Stabilitet och förändring hos barn med språkstörning från småbarnsålder till vuxen ålder. Pågående.

Kontaktinformation