Göteborgs universitet
Bild
Adult man filling out screening questionnaire
Foto: Pixabay.com

ASDASQ screeningformulär

ASDASQ utformades för screening av autismspektrumstörningar (ASD) hos vuxna psykiatriska öppenvårdspatienter.

Om ASDASQ

ASDASQ utformades för användning inom en studie rörande förekomsten av autismspektrumstörningar (ASD) hos vuxna psykiatriska öppenvårdspatienter (1), då det inte fanns något screeningverktyg för ASD inom denna population.

Faktorer som ansågs viktiga för ett användbart screeningformulär var att:
1) det skulle vara kort och enkelt, för att ge höga respons- respektive compliance-frekvenser,
2) det måste vara lämpligt för psykatripersonal med olika professionella bakgrunder,
3) innehållet bör uppehålla sig vid patientens observerbara beteenden, inte tankar eller känslor,
4) modulerna bör baseras på operationaliserade diagnostiska kriterier för Aspergers syndrom och autism (och symptom relaterade till dessa), och
5) det måste ha godtagbar interbedömar- och test-retest-reliabilitet.

ASDASQ består därmed av nio symptom/funktionsproblem-orienterade frågor, plus en fråga relaterad till tidigare kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Alla frågor är utformade som ja/nej-frågor, utom den kopplad till kontakt med barn- och ungdomspsykiatri, som även inkluderar ett tredje alternativ (”ej känt”).

Kontakta oss

Om du har frågor kring användning av ASDASQ formuläret kontakta 

Anna Spyrou anna.spyrou@gnc.gu.se

 

Hur beräknas ASDASQ?

ASDASQ kan fyllas i av personalmedlemmar, som känner patienten, med olika yrken. De första nio frågorna skattas som 0 (”nej”) eller 1 (”ja”) och vägs samman för att ge en summerande symptomskattning (intervall 0-9; 9 indikerar problem inom a

Psykometriska egenskaper

I den studie som gjorts av psykometriska egenskaper sågs en måttlig reliabilitet vid återtestning samt måttlig-god interbedömarreliabilitet. Dock visade en fråga (fråga 9, rörande ojämna förmågor) betydligt sämre reliabilitet. Detta kan bero på att screeningarna genomfördes i öppenvårdspatientmiljö, där personalen endast har begränsade möjligheter att observera en patients förmågor. Intern konsistens var utmärkt.

Användbarhet

Patienter med höga skattningspoäng (5 och högre) bör utredas för ASD, samtidigt som inte alla med höga skattningspoäng kommer att uppfylla kriterier för ASD. Vissa vuxna med ASD och IQ inom normalspektrumet kan få låga skattningspoäng på ASDASQ. Då ASD-diagnos baseras på beteenden snarare än på patientens inre upplevelser, kan det vara av värde att screena för observerbara beteendeavvikelser. ASDASQ kan således vara användbart, inte för diagnos, men som ett screeningverktyg för ASD i psykiatriska populationer.

Nylander L, Gillberg C. Screening for autism spectrum disorders in adult psychiatric out-patients: a preliminary report. Acta Psychiatr Scand 2001: 103: 428–434

 

Ladda ner ASDASQ

Frågeformulären är för närvarande inte tillgängliga för nedladdning. Tack för ditt tålamod.