Göteborgs universitet
Bild
Hands holding out wooden cubes spelling autism
Foto: Hidesy/Shutterstock.com
Länkstig

ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire)

ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire) är ett screeningformulär för autism.

Om ASSQ

ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire) är ett screeningformulär för autism som utvecklades av Ehlers och Gillberg och vidareutvecklades i samarbete med Lorna Wing i syfte att studera förekomst av Aspergers Syndrom. Det har sedan dess blivit ett av de mest utbrett använda autismscreening-verktygen i världen.

Kontakta oss

Om du har frågor kring användning av ASSQ-formuläret kontakta 

Anna Spyrou anna.spyrou@gnc.gu.se

Hur beräknas ASSQ?

ASSQ innehåller 27 frågor/påståenden. Skattningen utgörs av en likertskala med svarsalternativen ”stämmer inte” (0 poäng), ”stämmer i viss mån” (1 poäng) och ”stämmer definitivt” (2 poäng). Poängen adderas ihop till en totalsumma (max 54).

Psykometriska egenskaper

Studier har rapporterat test-retest-reliabiliteten för lärarskattningar mellan 0,90 och 0,94 (Ehlers och Gillberg 1993; Ehlers et al 1999) och för föräldraskattningar på 0,96 samt interbedömarreliabilitet mellan föräldrar och lärare på 0,79 (Ehlers och Gillberg, 1993). I fråga om validitet rapporteras i en norsk studie en sensitivitet på 0,91 och specificitet på 0.86 när man använde gränsvärde på 17 eller över (Posserud et al 2009)

Hur används ASSQ?

Rekommenderade gränsvärden varierar något från beroende på land, huruvida föräldrar eller lärare används som informanter och beroende på huruvida man vill ha hög sensitivitet, specificitet, eller både och. I Sverige används 15 poäng som gränsvärde för en icke-klinisk population och 19 poäng för en klinisk population.

En förlängd version (ASSQ-REV) har utvecklats med syftet att tidigare kunna identifiera flickor med autism.

De mest framträdande publikationerna i detta sammanhang är Ehlers och Gillberg 1993, Ehlers et al 1999, Posserud et al 2006, Hepburn et al 2008, Posserud et al 2009, Kopp och Gillberg 2010, Guo et al 2011 och Mattilla et al 2012.

Ladda ner ASSQ och ASSQ-REV

Frågeformulären är för närvarande inte tillgängliga för nedladdning. Tack för ditt tålamod.