Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Graduate hat with books in library
Foto: Chinnapong/Shutterstock.com
Länkstig

Doktorandprojekt

Möt våra doktorander vid GNC och upptäck deras forskningsprojekt!

Gillbergcentrums föregångare, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, har med professor Christopher Gillberg som chef varit framgångsrik vad beträffar antalet disputationer. När Gillbergcentrum startade åtog man sig att fördubbla antalet doktorander och disputerade under loppet av fem år jämfört med de fem år som föregick centrets tillkomst.

Under GNCs knappa tio år som forskningscentrum har 15 doktorander framgångsrikt försvarat sina avhandlingar. Vissa forskare har efter att ha disputerat gått vidare till postdoc-studier vid GNC.

Den första japanska doktorand som disputerat vid Göteborgs universitet gick sin doktorandutbildning vid GNC och disputerade där 2018.

 

 

 

Maria Davidsson

Mitt doktorandprojekt har titeln ”Föräldrastress och traumatiska livshändelser i familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)”.  Hos föräldrar kan upplevelsen av stress vara avgörande för föräldraskapet och för interaktionen mellan barn och föräldrar. Att vara förälder till ett barn med ESSENCE-problematik innebär ökade påfrestningar och ofta en hög grad av stress kopplad till föräldraskapet. Tidigare forskning och klinisk erfarenhet visar att föräldrastress kan ha en stor påverkan på familjens fungerande. Det finns idag ett stort behov av fördjupad kunskap om föräldraskap, föräldrastress och efterföljande konsekvenser i familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet med studien är att i familjer med barn med neuropsykiatrisk problematik undersöka förekomsten av föräldrastress och traumatiska livshändelser hos barn och deras föräldrar samt att undersöka om det finns ett samband mellan föräldrarnas egna erfarenheter av traumatiska livshändelser och det förhållningssätt de har i sitt föräldraskap. Tidig upptäckt och tidiga insatser gör sannolikt skillnad, men det behövs ytterligare kunskap om risk- och skyddsfaktorer och samband mellan olika typer av svårigheter för att kunna utforma stöd till familjerna.

Foto: BePe Foto AB

Lena Wallin

Foto: Fotograf Cecilia

Jag är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Jag arbetar som vårdenhetsöverläkare på BUP Specialmottagning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där deltar jag i tvärprofessionellt teamarbete med bedömning och behandling av barn och ungdomar med bipolära eller psykotiska syndrom, tvångssyndrom och relaterade syndrom, tics/Tourettes syndrom och selektiv mutism. Jag är sedan september 2016 doktorand på deltid vid Gillbergcentrum. Mitt doktorandprojekt har titeln ”Psykisk hälsa vid 22q11.2 deletionssyndrom (22q11ds) från barndom till vuxen ålder: en prospektiv longitudinell studie av 90 personer”.

Magnus Påhlman

Min forskning är nära knuten till mitt kliniska arbete, där jag möter barn och ungdomar med cerebral pares (CP) dagligen för olika behandlingar och utredningar. Barn med cerebral pares fungerar på väldigt olika nivåer, och ofta är andra associerade funktionsnedsättningar mer begränsande för deras aktivitet och deltagande, än de motoriska svårigheterna.Med basen i det populationsbaserade västsvenska CP-panoramat studerar jag andra funktionsnedsättningar hos barn med cerebral pares.Jag fokuserar på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, främst autism och ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder).

Foto: Josefin Bergenholtz