Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Vårt miljöarbete

Göteborgs universitet arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan och har skrivit på det nationella klimatramverket. På Institutionen för globala studier har vi flera hållbarhetsmärkta kurser, bedriver vi både miljörelaterad forskning och forskarutbildning och tar aktiv miljöhänsyn inom alla verksamhetsområden.

Vi forskar om miljö och klimat

På Institutionen för globala studier bedriver vi forskning inom samhällsvetenskapliga miljöstudier. Forskningen är problemdriven och relaterar till nutida globala utmaningar, såsom klimatförändring, stadstillväxt, avskogning, förlust av biologisk mångfald, och utnyttjande av naturresurser.

Institutionen driver också en tvärvetenskaplig forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier. Forskarutbildningen närmar sig olika sociala och naturliga system från en solid förankring i samhällsvetenskap och inbegriper relevanta insikter från ekologi och naturvetenskap. Målet med forskarutbildningen är att utbilda forskare i att tackla de komplexa problem som skapas av dagens globala utmaningar.

Studera hållbar utveckling

I våra kurser i humanekologi studerar du samspelet mellan mänskliga samhällen och naturgivna miljöer. Du får kunskap om vad som orsakar vår tids miljöproblem och undersöker vilken samhällelig organisation och teknologi som behövs för att uppnå hållbar utveckling. Du får också lära dig om sambanden mellan globala orättvisor, miljöförstöring och klimatförändringar.
Kurserna ges på grundnivå och kan läsas både inom program och som fristående kurser.

Hösten 2023 startar vårt nya Kandidatprogram i hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning. Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med omställning till ett hållbart samhälle. Programmet har en tvärvetenskaplig profil och involverar olika samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier.

Internt miljöarbete på institutionen 

Universitet har organiserat sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet är certifierat enligt ISO14001 och registrerat enligt EMAS. Varje år gör institutionen en miljörevision där vi utgår ifrån vår aktivitetsplan för miljö- och hållbarhetsarbete.

Institutionen för globala studier inventerar regelbundet sina koldioxidutsläpp och är medveten om att majoriteten av dessa utsläpp kommer från medarbetares flygresor kopplade till konferenser, fältarbeten, undervisning och administrativa möten. Därför har institutionen tagit fram en policy för reducering av koldioxidutsläpp från flygresor, inklusive en koldioxidbudget för åren 2023-2030.

Institutionen tar återvinning på stort allvar och försöker återvinna medarbetares emballage i så stor utsträckning som möjligt. Därför har miniåtervinningsstationer placerats på varje våningsplan, utöver i det gemensamma köket. För att minimera mängden emballage har även glaslådor köpts in för medarbetares take-away mat. Dessutom är institutionen del av Göteborg universitets och Göteborgs kommuns gemensamma tjänst '"Tage" för återbruk av möbler och lös inredning och verkar för att mängden inköp av nytillverkade möbler minskar.    

Institutionen för globala studier planerar för uppförandet av ett växthus med solceller för grönsaksodling och produktion av egen och hållbar el. Detta sker inom ramen för det studentledda "urban gardening"-projektet, där en grönyta utanför institutionen omvandlas till ett odlingsområde och en social mötesplats. I detta ingår planer på att tillvarata medarbetares matsvinn för att tillverka egen komposterad jord för odling, enligt ett medvetet kretsloppstänkande.

Institutionen ingår även i Samhällsvetenskapliga fakultetens miljöråd.