Länkstig

Göteborgs universitet ställer sig bakom Klimatramverket

Publicerad

Klimatramverket beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen i syfte att nå det så kallade 1,5-gradersmålet. Före sommaren uppmanades fler lärosäten att ansluta sig och efter en intern remissrunda och rekommendation har nu rektor fattat beslut om att universitetet skriver på ramverket.

Det var i april 2019 som universitetsledningen nåddes av initiativet och rektor Eva Wiberg bad Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) i uppdrag att utreda och komma med en rekommendation om universitetet ska ansluta sig eller inte. Utredningen visar på en bred enighet bland svarande fakulteter, studentkårer och gemensamma förvaltningen om att universitetet bör ansluta sig.

– Det blir en tyngd i att verksamheten ställer sig bakom detta, då åtgärderna som krävs för att klara klimatomställningen kommer påverka oss alla, säger rektor Eva Wiberg. Det var därför viktigt för mig att förankra klimatramverket internt så att arbetet inte stannar vid en påskrift.

Klimatramverket består av en övergripande avsiktsförklaring och en vägledning. I den övergripande avsiktsförklaringen beskrivs lärosätenas åtagande i fyra punkter:

  • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Nästa steg är att organisera arbetet och integrera det med universitetets befintliga arbete på området som till exempel miljöledningssystemet. Rektor vill också ytterligare förstärka möjligheterna att nå ut med forskning kopplat till klimat och hållbarhet.

– När Greta Thunberg säger ”lyssna på forskarna” vill jag att vi som universitet möter upp. Kan vi bli ännu bättre på att göra oss hörda och nå ut med klimatrelaterad forskning?

Läs mer: