Göteborgs universitet
Länkstig

Elisabeth Bollan Lindén-stipendiet

Göteborgs universitet erhöll i testamentet efter Elisabeth Lindén en gåva på 2,4 miljoner kronor att användas för medicinsk forskning. Core Facilities har fått i uppdrag av rektor att fördela stipendiet eftersom det är en plattform med möjlighet att stödja den medicinska forskningen ur ett brett perspektiv.

Stipendiet utlyses till unga forskare verksamma inom Sahlgrenska akademin, och ska användas för att nyttja plattformarna inom Core Facilities. Detta innebär att man kan ta del av kunskap och utnyttja tekniker och tjänster som finns inom Core Facilities. Du kan ansöka om att använda flera faciliteter i en och samma ansökan.

Endast en ansökan per person är giltig och vi bedömer den ansökan du skickar in senast (om du skickar in mer än en gång).

Stipendiet är inte avsett att täcka kostnader för inköp av utrustning och kostnader för material/djur får maximalt utgöra en tredjedel av de ansökta medlen. Utlysning och bedömning av ansökningar görs av fakultetens Råd för Core Facilities. En summa på totalt 250 000 kr per år kommer att fördelas på max 5 stipendiater. En forskare kan erhålla stipendiet som mest två gånger.

Du kan med fördel kontakta ansvariga för respektive facilitet för dialog kring studieupplägg och kostnader (se faktarutan för kontaktuppgifter).

Vilka får söka?

Unga forskare verksamma inom medicinsk forskning vid Sahlgrenska akademin. Detta innebär att doktorander eller disputerade forskare som avlagt sin doktorsexamen för högst 5 år sedan (borträknat ev. föräldraledighet) är målgruppen för stipendiet.

Ansökan

Ansökning skrivs på engelska och lämnas in via ansökningsformuläret.

Nedanstående uppgifter krävs för en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig eller inte håller sig inom angivna maxantal, kommer den inte behandlas. Den sökandes namn måste dels inkluderas i filnamnet på varje uppladdat dokument och dels inkluderas på varje sida i dokumenten, tex i sidhuvud eller sidfot.

 • Motivation/kortare projektbeskrivning (max 150 ord) som läggs in direkt i ansökningnformuläret
 • Forskningsplan på engelska (ska bifogas som pdf-bilaga). Forskningsplanen ska vara max 3 sidor inkl referenser, bilder, tabeller etc. Dedikera en halv sida där du tydligt beskriver vilket mervärde som tillförs din studie genom att du får tillgång till Core Facilities forskningsinfrastruktur.
 • Curriculum vitae (ska bifogas som pdf-bilaga). CV ska vara max 2 sidor och omfatta fullgjorda examina, tidigare och pågående förordnanden samt listade vetenskapliga publikationer.
 • Kostnadskalkyl och uppskattat totalbelopp för projektet samt sökt belopp för projektet skall anges (max 75 000 kr).

Det web-baserade ansökningsformuläret är indelat i 4 steg som var och ett måste vara komplett innan man kan gå vidare till nästa steg. De fyra stegen är:

 1. Personuppgifter
 2. Forskningsprojekt
 3. Kostnadsberäkning
 4. Slutlig granskning och inlämning

Efter inlämning av formuläret skickas en kopia av ansökan automatiskt till gruppledare/handledare för godkännande. När godkännandet har kommit in kan granskningen av ansökan påbörjas.

Nästa ansökningsperiod: Våren 2025

Rådet för Core Facilities har beslutat att stipendiet kommer att utlysas vartannat år i fortsättningen för att kunna bevilja en större summa varje gång.

Mer information om ansökningsperioden 2025 kommer. Stipendierna söks under våren, delas ut i mitten av oktober och medlen kan disponeras fram till december påföljande år. Notera att ingen överföring av medel sker direkt till stipendiaten. I takt med att medlen nyttjas inom Core Facilities avräknas kostnaderna från stipendiet.

Prioritering

Inkomna ansökningar kommer bedömas och rankas av sakkunnig grupp utsedd av ledamöter från Sahlgrenska akademins Råd för Core Facilities. Jävsregler tillämpas och definieras för dessa stipendier som pågående eller tidigare samarbete med den sökande eller dennes handledare (tidsgräns 5 år). Delikatessjäv definieras som för övriga statliga myndigheter. Att vederbörande befinner sig på samma avdelning betraktas alltså inte som jäv. Vid prioritering av inkomna ansökningar kommer dessa graderas på en skala 1-5 utefter följande kriterier

 • Frågeställning
 • Metodik
 • Kompetens/Genomförbarhet
 • Medicinsk relevans
 • Ev. rapport (vid förnyad ansökan)

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Rådet för Core Facilities på rekommendation av sakkunnig-gruppens samlade bedömningar.