Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Labb på MPE Core Facility
Foto: Charbel Sader
Länkstig

Elisabeth Bollan Lindén-stipendiet

Göteborgs universitet erhöll i testamentet efter Elisabeth Lindén en gåva på 2,4 miljoner kronor att användas för medicinsk forskning. Core Facilities har fått i uppdrag av rektor att fördela stipendiet eftersom det är en plattform med möjlighet att stödja den medicinska forskningen ur ett brett perspektiv.

Stipendiet utlyses till unga forskare verksamma inom Sahlgrenska akademin, och ska användas för att nyttja plattformarna inom Core Facilities. Detta innebär att man kan ta del av kunskap och utnyttja tekniker och tjänster inom Bioinformatik, Proteomik, Avancerad Mikroskopi, Cellodling / proteinproduktion, Biobank/frysförvaring, Genomik eller använda djurfaciliteten (EBM).

Stipendiet är inte avsett att täcka kostnader för inköp av utrustning och kostnader för material/djur får maximalt utgöra en tredjedel av de ansökta medlen. Utlysning och bedömning av ansökningar görs av fakultetens Råd för Core Facilities. En summa på totalt 250 000 kr per år kommer att fördelas på max 5 stipendiater. En forskare kan erhålla stipendiet som mest två gånger.

Du kan med fördel kontakta ansvariga för respektive facilitet för dialog kring studieupplägg och kostnader (se faktarutan för kontaktuppgifter).

Vilka får söka?

Unga forskare verksamma inom medicinsk forskning vid Sahlgrenska akademin. Detta innebär att doktorander eller disputerade forskare som avlagt sin doktorsexamen för högst 5 år sedan (borträknat ev. föräldraledighet) är målgruppen för stipendiet.

Ansökan

Ansökning skrivs på engelska och lämnas in via ansökningsformuläret.

Följande uppgifter krävs för en fullständig ansökan:

 • Den sökandes institutionstillhörighet vid Sahlgrenska Akademin
 • Motivation/kortare projektbeskrivning (max 150 ord) samt Forskningsplan på engelska (ska bifogas som pdf-bilaga, Max 2 sidor inkl referenser, bilder, tabeller etc.) Det skall tydligt framgå vilket mervärde tillgången till forskningsinfrastruktur vid Core Facilities kommer tillföra studien.
 • Curriculum vitae innefattande fullgjorda examina, tidigare och pågående förordnanden samt listade vetenskapliga publikationer (max 2 sidor).
 • Kostnadskalkyl och uppskattat totalbelopp för projektet samt sökt belopp för projektet skall anges (max. 75 000 kr).

Det web-baserade ansökningsformuläret är indelat i 4 steg som var och ett måste vara komplett innan man kan gå vidare till nästa steg.

 1. Personuppgifter.
 2. Forskningsprojekt.
 3. Kostnadsberäkning.
 4. Slutlig granskning och inlämning.

Efter inlämning av formuläret skickas en kopia av ansökan automatiskt till gruppledare/handledare för godkännande. När godkännandet har kommit in kan granskningen av ansökan påbörjas.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar den 5 maj och stängs den 30 Juni. Stipendier kommer att utdelas i mitten av oktober och medlen kan disponeras fram till december påföljande år. Notera att ingen överföring av medel sker direkt till stipendiaten. I takt med att medlen nyttjas inom Core Facilities avräknas kostnaderna från stipendiet.

Prioritering

Inkomna ansökningar kommer bedömas och rankas av sakkunnig grupp utsedd av ledamöter från Sahlgrenska akademins Råd för Core Facilities. Jävsregler tillämpas och definieras för dessa stipendier som pågående eller tidigare samarbete med den sökande eller dennes handledare (tidsgräns 5 år). Delikatessjäv definieras som för övriga statliga myndigheter. Att vederbörande befinner sig på samma avdelning betraktas alltså inte som jäv. Vid prioritering av inkomna ansökningar kommer dessa graderas på en skala 1-5 utefter följande kriterier

 • Frågeställning
 • Metodik
 • Kompetens/Genomförbarhet
 • Medicinsk relevans
 • Ev. rapport (vid förnyad ansökan)

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Rådet för Core Facilities på rekommendation av sakkunnig-gruppens samlade bedömningar.

Ansvarig för respektive facilitet

Biobank
Åsa Torinsson Naluai

 

Bioinformatics
Marcela Davila

 

Center for Cellular Imaging
Julia Fernandez-Rodriguez

 

Experimental Biomedicine
Marie Hornfelt

 

Genomics
Per Sikora

 

Mammalian Protein Expression
Malin Bäckström

 

Proteomics
Carina Sihlbom