Göteborgs universitet
Bild
person som skriver kunskapsprovet
Foto: Alissa de Leva
Länkstig

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

Nationell klinisk slutexamination (NKSE) möter Socialstyrelsens, verksamhetens och utbildningens krav på miniminivå för vad en sjuksköterska med genomgången grundutbildning, 180 hp ska kunna. Flertalet av landets lärosäten är idag anslutna till NKSE.

Syftet med examinationen är att pröva den blivande sjuksköterskans kliniska kompetens inför ansökan om legitimation och inträde i yrkeslivet.

Examinationen består av två delar men ska ses som en helhet
• Skriftligt prov
• Praktiskt prov

Det praktiska och det skriftliga provet ska komplettera varandra till en helhet i syfte att pröva studentens kliniska kompetens. Det är alltså yrkesfunktionen som examineras. Examinationen sker i den allra sista kliniska kursen av utbildningen och anpassas till övriga examinationer.

Betygsgrader

Betygen som utfärdas är Godkänd (G) eller Underkänd (U)

I utbildningsbeviset anges: Godkänd i Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen
(”The student has passed the National Final Examination for the Degree of Bachelor of Science in Nursing”)

Kontakt

För vidare information kontakta kursansvarig: Inger Jansson
E-post Inger.Jansson@gu.se