Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vi möter globala samhällsutmaningar

med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Vår verksamhet sker i samverkan med och på uppdrag av olika aktörer på nationell, nordisk och internationell nivå. På sekretariatet arbetar omkring tjugo personer med kompetens inom bland annat forskning, utredning och analys, samordning, samverkan, kommunikation och projektledning. Flera av sekretariatets utredare är disputerade och innehar expertis inom fält som arbetsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, filosofi, psykologi och pedagogiskt arbete. Våra medarbetare har erfarenhet av att medverka i olika samverkansprojekt för nationella, nordiska och europeiska uppdragsgivare.

Organisering

Sedan 1998 är vi en nationell enhet, placerad av utbildningsdepartementet vid Göteborgs universitet. Ett av våra uppdrag är att med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning inom universitets-och högskolesektorn. Successivt har vi utvecklats till ett kunskapsnav med en förstärkt samverkansroll.

Sekretariatet rapporterar till rektor och samverkar med övriga nationella enheter inom universitetet. Arbetet leds av en föreståndare och en biträdande föreståndare. Föreståndarna beslutar gemensamt om verksamhetens utförande samt fördelning av arbetsuppgifter och roller.

Vi använder och utvecklar olika vetenskapliga perspektiv och metoder i verksamheten, med utgångspunkt från internationell forskning om genus, makt och hållbarhet. Samarbete med andra forskare och expertorganisationer stärker vår kunskapsproduktion, samverkan och kommunikation.

Kontakta oss

Historik: Verksamhetsberättelse

I verksamhetsberättelsen för föregående år finner du en översikt över sekretariatets uppdrag, samt de evenemang som vi har anordnat eller samarrangerat. 

Tidigare verksamhetsberättelser

kan beställas genom att kontakta oss

Historik: g-konferenser

Vi har under flera års tid arrangerat Sveriges största konferenser för genusforskning, i samverkan med andra universitet. Nästa g-konferens arrangeras av Karlstads universitet.

g-konferenserna har samlat det breda och tvärvetenskapliga fält som svensk genusforskning idag utgör och därigenom skapat förutsättningar för kritisk granskning, utbyte av erfarenheter och möjligheter till nya konstellationer. Huvudsaklig målgrupp är forskare.

När konferensen g12 arrangerades i Göteborg 2012 blev det en nystart för sekretariatets tidigare tradition att arrangera återkommande nationella genuskonferenser. Två år senare arrangerades g14 i samverkan med UCGS, Umeå universitet, och g16 arrangerades i samverkan med Tema genus, Linköpings universitet. g19 arrangerades i Göteborg 7-9 oktober 2019.

Genusforskning är ett ungt forskningsfält där det ständigt pågår utveckling kring begrepp, metoder och forskningsobjekt. Idag finns forskare med genusinriktning inom så gott som samtliga akademiska discipliner och tvärdiscipliner, samtidigt som det finns forskare inom ämnet genusvetenskap. Övergripande teman och key note sessioner har diskuterats fram av en vetenskaplig kommitté. Vidare har konferensprogrammet utgjorts av inskickade abstracts från forskare och praktiker inom genus- och jämställdhetsfältet.