Göteborgs universitet

Stöd till seminarier och konferenser

Forskare vid Göteborgs universitet som vill ordna tvärvetenskapliga seminarier eller konferenser på ett tema som faller in under arbetsområdena för Centrum för hav och samhälle kan vända sig till centrumet med en ansökan om praktiskt och finansiellt stöd på max 50 000 kr.

Hav och samhälle ser gärna att seminarier och konferenser förläggs till någon av forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg, där det finns utmärkta konferenslokaler och övernattningsmöjligheter.

Ansökan skall göras på engelska och innehålla följande:

Applicant/Coordinating researcher: (Name, Faculty, e-mail)
Participants you plan to invite (Name, Faculty)
Brief outline of the seminar/conference topic, including description of the transdisciplinary dimension
Where
When and for how many days
Preliminary cost estimate (SEK)
Date of submission of the application

För information om omfattningen på finansiellt och/eller praktiskt stöd kontakta Hav och samhälle på info@havochsamhalle.gu.se

Seminariet/konferensen redovisas med en kort rapport.

För att erhålla Forskarstöd skall forskare vid minst två fakulteter på Göteborgs universitet ingå i arrangemanget och seminariet/konferensen skall ligga inom arbetsområdena för Hav och samhälle. Den ansökande forskaren skall vara medlem i Hav och samhälle.

Ansökan skickas löpande till info@havochsamhalle.gu.se