Göteborgs universitet
Bild
Foto: Ryoji Iwata
Länkstig

Bakgrund och organisation

Gothenburg Research Institute är en pigg 33-åring med framtidsvisioner. Ända sedan starten har många hjälpts åt för att se till att forskningen på GRI är sann och relevant.

GRI startades som en stiftelse 1990 med syfte att bedriva forskning och utvecklingsarbete inom Handelshögskolans ämnesområden och därigenom i samarbete med Handelshögskolans institutioner främja ekonomisk forskning i Göteborg. I stiftelsens stadgar, §3 står att:

..forskningsinstitutet skall vara en vetenskaplig institution vilken i sin forskning och publicering av forskningsresultat skall arbeta självständigt. Verksamheten skall präglas av akademisk öppenhet.

samt att:

Institutet skall verka för såväl ett internationellt som ett nationellt forskarutbyte genom att erbjuda plats för gästforskare i programgrupper och utveckla nya forskningsområden.

Två juridiska personer

I dag består GRI av två olika juridiska personer: stiftelsen GRI och GRI-institutet. Stiftelsen GRI verkar genom institutet GRI, som är en del av Handelshögskolan. Stiftelsen och institutet leds av två olika styrelser.

Nationell och internationell forskning

Allt sedan starten har GRI haft som mål att verka för forskarutbyte, både nationellt och internationellt. Det här arbetet pågår löpande genom att vi erbjuder platser för gästforskare i programgrupper och utvecklar nya forskningsområden.
I början hade Gothenburg Research Institute främst en företagsekonomisk profil, men under åren har den blivit av allt mer tvärvetenskaplig karaktär.

Forskare inom olika områden samarbetar

I dag finns discipliner som företagsekonomi, etnologi, psykologi, pedagogik, teknologi, juridik, socialantropologi, svenska språket, humanekologi och sociologi representerade i forskningen på GRI. Från starten dominerade doktorander bland forskarna, i dag är näst intill alla disputerade doktorer, docenter och professorer, med en tyngdpunkt på post-docs.

Gothenburg Research Institute mot nya utmaningar

Just nu pågår en omorganisation av Gothenburg Research Institute för att verksamheten på bästa sätt ska kunna leverera relevant och viktig forskning även i framtiden. Från och med juni 2023 är Ulrika Holmberg och Emma Björner är tillförordnade föreståndare för GRI. 

 

GRI:s ledning

Stiftelsen GRI leds av en styrelse bestående av åtta ledamöter. Tre utses av stiftaren, det vill säga de ursprungliga givarna, två av Handelshögskolans styrelse, en av styrelsen för Göteborgs universitet och två ledamöter som är verksamma vid forskningsinstitutet (utses av institutets styrelse).

Idag ingår följande personer i GRI stiftelsens styrelse:

Michael McGrath (Stena Metall, ordförande)

Charlotte Ljunggren (Swedavia)

Joachim Warnberg (Mediq)

Carina Mallard, Göteborgs universitet

Per Cramér, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Henrik Agndal, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Annelie Sjölander-Lindqvist, vice föreståndare GRI

Ulla Eriksson-Zetterquist

Styrelsen för Gothenburg Research har nio ledamöter. Mandattiden är på tre år. Två av ledamöterna är näringslivsrepresentanter, fem ledamöter är forskare eller biträdande forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en ledamot skall representera den administrativa personalen. 

Mandattid 2019-2023:

Representanter från näringslivet

Michael McGrath, ordförande - Stena Metall AB
Charlotte Ljunggren – Swedavia

Representanter från Handelshögskolan

Annelie Sjölander-Lindqvist
Eva Thulin
Kajsa Lindberg
Fredrik Carlsson
David Kleist
Simon Larsson
Agnes Faxén

 

Foto: Paul Varzar