Göteborgs universitet
Bild
Person i tunnel
Foto: Warren Wong/Unsplash

Organizing Integration

Hur fungerar den sociala och ekonomiska integrationen av flyktingar och andra invandrare? Det är en av frågorna som ställs i forskningsprogrammet Organizing Integration - Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration: teori och praktik.

Utgångspunkten för det här multidisciplinära forskningsprogrammet är de stora migrationsströmmarna i vår tid och den evigt aktuella frågan om social och ekonomisk integration av flyktingar och andra invandrare. 

Här vill vi undersöka de utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration, liksom att studera de problem som det innebär att koordinera och organisera denna stora mängd initiativ och satsningar. 

Här vill vi undersöka de utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration

I det här forskningsprogrammet studerar vi hur initiativ tänkta att stödja utlandsföddas arbetsmarknadsintegration fungerar i praktiken.
Syftet är även att undersöka hur förespråkare av dessa initiativ och de utrikesfödda personerna skapar sig en uppfattning om dess betydelse. Samtidigt kartlägger vi de idéer, objekt och handlingar som ligger till grund för de olika integrations-initiativen. 

Målet är att skapa ny kunskap för att kunna etablera mer hållbara processer och praktiker för integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden.

Bild
Flyktingläger i Grekland.
Flyktingläger i Grekland.
Foto: Unsplash

Fyra frågor ska besvaras:

  • Vilka idéer om integration är det som ger upphov till samtida integrationsinitiativ, och vilka idéer om integration förespråkas av initiativen?
  • Hur är arbetsmarknadsintegration organiserad i praktiken? Det vill säga: Vilka organisationer, grupper och individer rekryteras till integrationssatsningar?
  • Vad gör dessa organisationer, grupper och individet?
  • Vilka effekter har integrationssatsningarna på de utlandsföddas liv?

I programmet används en kombination av arkivstudier, fältstudier och innehållsanalys av både texter och visuellt material.

Forskningsprogrammet är indelat i fem projekt – så kallade Work packages (WP).

Programmet inleds genom en analys av integrationsinitiativ i Göteborg, historiskt (från 1945) och fram till idag.

I WP 2, WP 3 och WP 4 studeras en rad fallstudier av integrationssatsningar inom privat sektor, civila samhället, icke-statliga organisationer och den offentliga sektorn.

I WP 5 skapas en kollaborativ plattform, DEFELab – The Decent employment for everybody laboratory – där praktiker, aktörer från civilsamhället, offentlig sektor och privat sektor, forskningsteamet, referensgrupper och andra akademiker träffas i två årliga workshops för att analysera, diskutera och kommunicera resultaten från de olika projekten.