Göteborgs universitet
Bild
människor i stad
Foto: Shutterstock

Managing Big Cities

Städerna breder ut sig runt om i världen, men vilka är mekanismerna bakom själva styrningen och brukandet av staden? En stad kännetecknas av olika mötesplatser, men även ytor, där olika intressen sammanfaller, och ibland hamnar i direkt konflikt. På GRI undersöker vi de olika krafter som verkar i en stad.

Forskningsprogrammet Managing Big Cities går ut på att överbrygga klyftan mellan studier som fokuserar på dem som planerar staden och de som använder den. 
Bland planerarna hittar vi politiker, stadsplanerare och arkitekter, och användarna kan representeras av sociologer, massmedia och konstnärer. Genom att studera staden både ur ett planerar- och användarperspektiv vill vi ta reda på vilka organisationspraktiker inom privat och offentlig sektor som utgör förvaltningen av den stora staden. 

Målet i sikte är själva styrningen

Genom att studera staden både ur ett planerar- och användarperspektiv vill vi ta reda på vilka organisationspraktiker inom privat och offentlig sektor som utgör förvaltningen av den stora staden.

Målet i sikte är själva styrningen och driften av staden, det vill säga de organiseringspraktiker inom privat och offentlig sektor som utgör den moderna storstadens management.

Inom fältet storstadsstudier talas det mycket om föreställningar av staden som förändras kontinuerligt i takt med modets växlingar. Föreställningarna bär samtliga på en berättelse om hur städer är organiserade eller hotade av oordning, samtidigt som de erbjuder en version av svaret på frågan hur städer ska planeras.

Inom fältet för storstadsmanagement är frågan snarare - hur ska en stad skötas? Hur ska ordningen i stadens vardagsliv upprätthållas med tanke på att alla dess invånare bidrar till kaos på ett eller annat sätt (genom försummelse eller brott), och att organiseringsinstrumenten förändras tillsammans med och under intryck av management-mode och politiska ideologier.

Genom att granska representationer av stadens organisering i media söker vi också svar på hur staden betraktas. Media avspeglar i regel invånarnas föreställningar om till exempel stadens ekologi och formar även deras uppfattning om staden och benägenhet att agera.