Göteborgs universitet
Bild
Person sitter och arbetar vid en laptop.
Foto: Hannah Wei/Unsplash
Länkstig

Hållbara investeringar och entreprenöriell finans

Hållbara investeringar och entreprenöriell finans är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på att med kvantitativa och kvalitative metoder undersöka mänskligt beslutsfattande på de finansiella marknaderna

Den finansiella sektorn har en central roll för samhällsutvecklingen. Genom dess roll i att fördela och allokera resurser till olika sektorer och företag i samhället skapas nya tillväxtindustrier och arbetstillfällen. Finanssektorn har emellertid också förknippats med girighet och kortsiktig kvartals ekonomi som hotar sociala värden och bidrar till miljöförstöring.

Det här forskningsprogrammet undersöker bland annat drivkrafterna och hindren för att integrera mer långsiktiga hänsynstagande kring miljö och sociala värden i investeringsprocessen . Programmet forskning omfattar även forskningsfrågor som handlar om vad som påverkar investerares bedömning och beslut och de beteendemässiga aspekterna av finansiell ekonomi.

Programmet fungerar som en plattform för utbyte av forskningsidéer, metoder och nydanande forskning. Programmet skall underlätta gruppmedlemmarnas egna individuella forskningsprojekt men framförallt vara ett forum för att finna gemensamma grunder för nya samarbeten och forskningsprojekt. Programmet strävar efter att aktivt undersöka möjligheter att etablera internationella vetenskapliga samarbeten samt få till stånd samverkan med aktörer i finansbranschen.

Forskare