Göteborgs universitet
Bild
Colourful brain
Länkstig

Om Sebastian Lundström

Sebastian Lundström ä ren legitimerad psykolog och docent i barn- och ungdomspsykiatri. Han arbetar med forskning 50% av sin tid och 50% kliniskt med barn och ungdomar med neuroutvecklingsrelaterade svårigheter.

Forskningsintressen

Sebastian Disputerade 2011 på en avhandling om etiologin och samsjukligheten bakom autism. Han har fortsatt att använda sig av storskaliga epidemiologiska studier för att besvara kliniskt relevanta frågeställningar. Bland annat har han visat att trots att autismdiagnoserna går upp så är de symptom som konstituerar diagnoserna konstanta i befolkningen. Vidare har han, tillsammans med andra, visat att en autismdiagnos idag sätts på en betydligt lägre symptomnivå än tidigare. Han har huvudhandlett två doktorander som försvarat sin avhandling och är i dagsläget huvudhandledare för tre doktorander.

Finansiering

  • FORTE
  • ALF

Kontaktinformation